Становище на АСЕП относно Проект на ПИКЕЕ

Изх. № АСЕП 238 / 21.03.2019 г.
ДО:
ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
СОФИЯ 1000, УЛ. Ал. ДОНДУКОВ

ОТНОСНО: Проект на Правила за измерване на количеството електрическа енергия

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,

Основният приоритет на Асоциация свободен енергиен пазар е прецизиране на законовата и регулаторна рамка с цел насърчаване на процесите по пълна либерализация на електроенергийния пазар в България. В тази връзка, представяме на Ваше внимание колективното становище на нашите членове относно Проект на Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ), публикуван на 15.03.2019 г. на интернет страницата на Комисия за енергийно и водно регулиране.

Бихме искали да обърнем внимание на предложения текст на чл. 3, ал. (5) от Проекта на ПИКЕЕ, според който електроразпределителните предприятия нямат задължения да монтират и поддържат средства за почасово търговско измерване за всеки период на сетълмент за обекти, присъединени към мрежа „ниско напрежение“ с предоставена мощност до 100 kW. Необходимо е да Ви алармираме, че липсата на изрично регламентирано нормативно задължение, на практика се използва като аргумент за категоричен отказ от страна на мрежовите оператори за инсталиране на електромер с почасово мерене на клиенти със СТП профил.

Още повече, подобен текст би бил напълно излишен и с оглед предстоящите изменения в Закона за енергетика, планирани да влязат в сила от 01.07.2019 г. Според наличната информация, електроразпределителните предприятия ще бъдат задължени да монтират и поддържат средства за почасово търговско измерване за всеки период на сетълмент за обекти, присъединени към мрежа „ниско напрежение“ с предоставена мощност над 10 kW,
Както многократно сме заявявали, сред основните бариери за пълната либерализация в България е именно липсата на предоставяне на навременна и изчерпателна информация за почасовото потребление на малките потребители. Като представители на асоцииран интерес и с оглед на по-горе изложените мотиви, АСЕП категорично настоява за отпадане на на чл. 3, ал. (5) от Проекта на ПИКЕЕ.

С УВАЖЕНИЕ,
СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ