Становище на АСЕП относно Проект на Наредба № 6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

Изх. № АСЕП 423 / 14.01.2024 г.

ДО
ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ОТНОСНО: Становище на АСЕП относно Проект на Наредба № 6 от …2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,

В изпълнение на основния приоритет на Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) за усъвършенствате на регулаторната рамка в сектор електроенергетика, изразяваме следната позиция относно публикувания Проект на Наредба № 6 от …2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи:

I. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
• Чл. 2, ал. 4 регламентира проучването на условията и начина на присъединяване на обект да може да се извършва едва след представяне на валидна виза за проектиране или влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП). В случая, това е само предварително проучване и би следвало процедурата да е възможна на база на предварителен ПУП, а не на влязъл в сила такъв. Влязъл в сила ПУП би бил необходим, само ако условията за присъединяване удовлетворяват възложителя. Горното предложение трябва да бъде отразено също и в чл. 8, чл. 51, ал. 2, т. 2 и чл. 79, ал. 2, т. 2.
• В чл. 6 трябва да се уточни каква фаза от инвестиционния проект се визира – дали идеен, технически или работен проект?
• Законът за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) прави разграничение на съоръженията за присъединяване от системата за производство, например чл. 26, ал.7 гласи: „След влизане в сила на разрешението за строеж на енергийния обект за производство на електрическа енергия, с изключение за съоръженията за присъединяване, но не по-късно от датата на изтичане на срока на предварителния договор, производителят подава искане до оператора на съответната електрическа мрежа за сключване на договор за присъединяване при условията и по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката. Проект на договор за присъединяване се предоставя от оператора на съответната електрическа мрежа до 15 дни от получаване на искането на производителя“. Това законово изискване не виждаме да е отразено в Проекта на Наредба 6 и настояваме да се разпише.
• Чл. 22 от ЗЕВИ регламентира създаването на центрове за административно обслужване към общините. Тъй като това са нови административни звена, които тепърва ще бъдат създавани, АСЕП е на мнение, че през първите им години на съществуване, те ще се явяват по-скоро административна тежест, отколкото улеснение, тъй като вместо комуникацията да върви директно към присъединителното предприятие, минава и през общината С оглед на това обосновано притеснение, предлагаме обслужването през административните центрове по чл. 22 от ЗЕВИ да бъде опционално за инвеститорите поне за определен преходен период.
• Чл. 4, ал. 1 изисква прецизиране, тъй като собствеността на обектите, активите, може да е разделена. Следва да се разясни какво следва да означава „става част от присъединяващия се/съществуващия обект“, как се удостоверява или самодекларира.

II. Глава втора. РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЕ

• В чл. 7 следва да се добави изрично възможността искането за присъединяването да може да се осъществява и по електронен път. Навсякъде в проекта трябва да се допълни, че подаването на документи може да се осъществява по избор на гише или по електронен път.
• В чл. 9, ал. 6 следва да се добави и срок, в който операторът може да поиска допълнителна информация
• В чл. 11 се споменава методика за присъединяване на обекти към електрическите мрежи, включваща критерии за определяне условията за присъединяване, одобрена от комисията. Към тази методика реферират и следващи текстове като например чл. 52, ал. 1. Такъв документ липсва към момента, затова следва в Преходни и заключителни разпоредби да се упомене срок, в който той да бъде изготвен и одобрен
• Чл. 12, ал. 2, т. 1 следва да се прецизира, тъй като има колизия между нормативни актове, тъй като органът, който издава разрешението за строеж го прави на база на проекти за присъединяване, тоест трябва да са ясни местоположение, вид и устройството на съоръженията за присъединяване при искане за издаване на разрешение за строеж.
• Според чл. 13, ал. 3 съответният мрежови оператор може безвъзмездно да ползва части от присъединявания обект за монтиране, поддържане и експлоатация на средства за измерване, комутационни устройства и други съоръжения, свързани със захранването на обекта. Според АСЕП това право следва да се приложи след изричното писмено съгласие на собственика на присъединявания обект. Същото следва да се добави и в чл. 103, ал. 3
• В чл. 15, ал. 6 следва да се добави конкретен срок за даване на писмено разрешение за присъединяване от страна на комисията
• Чл. 17, ал. 4 следва да регламентира право на оператора да променя на разходи за присъединяване след издадено вече становище единствено преди подписване на предварителен договор, но не и след това.

III. Глава трета. РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
• АСЕП счита, че чл. 50, ал. 4 следва да се прецизира, тъй като от настоящия текст не става ясно как и чия отговорност е да се предоставят документите на съответния оператор, когато те са подадени към другия такъв, няма посочени срокове и задължение да се уведоми заявителят. Затова предлагаме следната редакция: „На този оператор служебно се предоставят искането и документите към него в случай, че те са подадени в другия оператор, като за целта операторите по ал.2 и ал.3 уведомяват лицето, подало искането“.
• В чл. 51, ал. 1, т. 3 следва да се дефинЯ1ира кои технически данни са изискуеми и на кои точно съоръжения, като се отчете и че това изискване е на етап искане за проучване, където още не са ясни всички инвестиционни детайли.
• Текстът на чл. 55, ал. 3, т.1 определяме като нереалистичен и предпоставка за преразход и несъразмерност между разходите за присъединяване на еднакви по мощност присъединени обекти, което може да се третира като дискриминиращо отношение. Не всички обекти с еднаква мощност за присъединяване имат еднакви условия за присъединяване и отнасяйки общи разходи по мрежата, може да утежни условията на едни еднакви по мощност обекти спрямо други.
• Отново в чл. 55, ал. 3, т. 2, буква а) АСЕП настоява проектирането да върви в паралел с всички дейности и да започне веднага след подписване на договора, а не отложено в тримесечен срок, както е посочено в проекта. Също така, текстът на същата точка, буква б) не е особено прецизиран, не става ясно как ще се проследява този процес, как ще се гарантира обективността при вземане на решение за повишаване на капацитета на мрежата, как ще се осигури публичност, за да се избегнат злоупотреби. Въпреки предвидените в закона и отразените в чл. 55, ал. 3, т. 2, буква г) от Проекта срокове, следва да се помисли за намаляването им, тъй като 10 години е прекалено дълъг срок, в който може да се промени фактическата ситуация. Също така не се вменява задължение за уведомяване на заявителя, че операторът е присъединил друг обект, за който заявителят е платил вече. Липсва пълнота на тази процедура и начин за комуникация и проследяване на дейностите на оператора.
• В чл. 58, ал. 2 следва да се добави задължение за уведомяване на оператора при промяна на заявените при подаване на искането за проучване обстоятелства или на условия, както и че тази промяна е възможна единствено при спазване на условията по чл. 58, ал. 6. Щом не се изисква съгласие на оператора, в последното изречение на алинеята думата „искане“, следва да се замени с уведомление.
• В чл. 59, чл. 1 не става ясно кой обект се визира – със или без присъединителни съоръжения? Необходимо е да се предвиди етапността на изграждане на обекта, ако има такава. Така например, в ал. 2 трябва да се добави съгласуване на всяко „съоръжение отделно“, а в ал. 6, т.3 да бъде „разрешение за строеж на присъединявания обект без присъединителните съоръжения“
• В чл. 59, ал. 7 следва да се приложи подход с тристранен договор между заявител, разпределително предприятие и преносното, а не два отделни. Освен че ще се улесни значително процеса, ще се избегнат и противоречия между заявител и присъединително предприятие и между присъединително и преносно предприятие.
• В чл.59, ал. 10, условията в договора за присъединяване не трябва да се различават и от тези в становището, което е първият официален документ от оператора и то служи за основа на моделирането на инвестиционния проект и не следва да се различава от следващите издадени документи
• Текстът на чл. 59, ал. 11, т. 5, буква б) следва да отпадне, тъй като противоречи на този на чл. 62, където след сключването на договора се съгласуват работните проекти
• АСЕП предлага създаването на нова т. 3 в чл. 68, която да предоставя възможност и за договаряне между страните: „3. или друга по взаимно споразумение между заявител, присъединително предприятие и оператор на преносната мрежа, когато няма друго инвестиционно решение извън тези по т.1 и т.2 и то не противоречи на техническите параметри по присъединяването“
• С цел прецизиране предлагаме чл. 69, ал. 4, т.1 да приеме следния вид; „електрическата уредба на лицето, собственик на обекта на производство, или до или на границата на имота му – в случаите по ал. 1 и 3;“
• В чл. 60, ал. 6 се регламентира процедура „първи по ред, първи по право“, но за гарантиране спазването на този принцип трябва да се осигури публичност и прозрачност на процеса, което е възможно с конкретно разписване на задължителни параметри информация, предоставяна от оператора в публичния регистър, съгласно ал. 2 на същия член.
• В чл. 65, ал. , т.3 да се направи следната редакция: „3. след провеждане изпитването и при установяване на годността за ползване на обекта и съответствието му с техническите параметри и изисквания от договора за присъединяване, се подписва констативен протокол между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта; както и договор за достъп и пренос с оператора на електрическата мрежа.“

IV. Глава четвърта. РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ
• Член 83, ал. 11 определя мрежовият оператор да създаде досие за всеки клиент, в което да се съхраняват всички документи по присъединяването. АСЕП предлага това досие да се изпрати на клиента
• С цел прецизиране, АСЕП предлага следната редакция на чл. 86, ал. 6.: „Не по-късно от датата на изтичане на срока на предварителния договор и след съгласуване и одобряване на проектите по ал. 1 и ал. 2, и при издадено разрешение за строеж за системата за съхранение без присъединителни съоръжения от компетентния орган..“
• Член 86, ал. 8 урежда случаите, в които има тристранни отношения между клиент, електроразпределителна/затворена мрежа и електропреносна. С цел улеснение и за да се избегнат противоречия между различните договори, АСЕП предлага отново такъв договор да се сключва тристранно.

V. Глава пета. РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОПЕРАТОРИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ НА ДРУГИ ОПЕРАТОРИ
• чл. 103, ал. 1, т.1 да се направи следната редакция: “са елементи на съществуващата електрическата мрежа на оператора, извършващ проучването, или“

VI. Глава шеста. ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО
• За по-голяма яснота, в чл. 133 следва да се редактира: „максималната измерена потребена активна и/или генераторна мощност“.
• В чл. 134, ал. 2 следва да се добави, че възстановяване на разходите на оператора следва да се направи срещу фактура с доказани тези разходи
• чл. 135 думата „лице“ следва да се замени със „собственика на присъединения обект“

С оглед на нашия прочит и практическия ни опит от прилагането на съществуващата нормативна уредба, и без да претендираме за изчерпателност и всеобхватност на предложените редакции, АСЕП цели единствено да подпомогне процеса по прецезиране на нормативните документи в област електроенергетика.

С УВАЖЕНИЕ,

…………………………………
СОНЯ НИКОЛОВА-КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ