Становище на АСЕП относно предложените промени в Правилата за търговия с електрическа енергия, 07.11.2017

Във връзка с обявената процедура от Комисията за енергийно и водно регулиране за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия Асоциация свободен енергиен пазар внесе в КЕВР своите предложения за изменение на Правилата, както следва:

1. Като цяло АСЕП приветства извършването на измененията в Правилата, които са насочени към извършване на пазарното обединение в региона и доразвиване на уредбата на борсовия пазар.

2. АСЕП възразява срещу добавянето на нова т.4 в чл. 15, ал. 3, която допуска доставчик от последна инстанция да участва на борсата. Българска независима енергийна борса и към момента не предоставя на търговските участниците достатъчно ликвидност от страна на предлагането. ДПИ са част от регулирания пазар на електроенергия, който трябва да се разграничава ясно от свободния пазар. Включването на ДПИ на БНЕБ не само неправомерно би увеличило борсовата цена, но противоречи на концепцията за либерализиран пазар.

3. Предложеният от КЕВР механизъм за фактуриране на първия месец от смяна на доставчик на краен клиент съгласно чл. 94, ал. 3 от Правилата не осигурява пълно съвпадение между измерено количество електроенергия съгласно средствата за търговско измерване и сетълмента на съответния клиент. Това създава предпоставки за спорове между клиентите и търговците на електроенергия, поради което предлагаме да се възприеме фактуриране на съответните количества единствено по данните от средствата за търговско измерване.

4. АСЕП счита за съществени предложенията за изрична регламентация на прехвърлянето на отговорността от един координатор на балансираща група към друг в чл. 99, ал. 1, т. 7 на Правилата, доколкото тези отношения и понастоящем фактически се реализираха в условията на регулаторен вакуум.

5. Сдружението счита, че предвид развитието на пазарните отношения и очакванията за все по-интензивно отваряне на пазара към малките клиенти е необходимо отпадането на изискването за нотариална заверка на пълномощното за извършване на смяна на доставчика съгласно чл. 99, ал. 2 от Правилата.

6. АСЕП възразява срещу предложените изменения с пар. 43 и 44, с които се отменя чл. 100 от Правилата и се дава възможност операторите да съгласуват помежду си изискванията за смяна на доставчика от крайните клиенти. Считаме, че предвид множеството спорове и разнородна практика на операторите, необходимо е КЕВР в качеството си на регулатор да даде ясни и недвусмислени, единни за цялата страна и всички оператори процедури за извършване на смяната на доставчика.

7. АСЕП подкрепя предложените изменения в чл. 102 и 102а от Правилата, като счита, че предоставят основа за ограничаване на лошите практики при смяна на доставчик от крайни клиенти на свободния пазар. Независимо от това, обаче, възразяваме срещу възприетия подход в тази разпоредби, който създава съмнение, че операторите могат да преценяват дали определено възражение на търговец е мотивирано или не. В този смисъл, предлагаме във всеки случай да се изисква удостоверение за липса на задължения от предходния доставчик заедно с мотивираното възражение и без такова удостоверение да не се извършва смяна на доставчик, за да се ограничи субективното взимане на решение от страна на операторите.

8. АСЕП възразява срещу предложените промени в чл. 104., според които отпада възможността предишният доставчик да поиска от оператора на електропреносната, съответно електроразпределителната, мрежа временно преустановяване на електроенергията до клиент, който не е своевременно заплатил дължимите суми. Това ще стимулира нелоялните търговски практики в сектора и ще увеличи задлъжнялостта между отделните търговски участници. В случай, че Комисията не удовлетвори нашето искане, предлагаме да се въведе задължение оператора на електропреносната, съответно електроразпределителната, мрежа да уведомява предишния доставчик в случай на промяна в партидата, което би минимизирало евентуалните загуби при непогасяване на задължения към търговците.

9. Предлагаме да се възприеме подход на отпадане на специалната регламентация на комбинираните балансиращи групи и членовете на тези групи да получат възможност да стават част от стандартните балансиращи групи. Това ще повиши ефективността на системата и ще предостави на координаторите допълнителни способи за управление на небалансите.

10. АСЕП предлага да се възприеме подход на предоставяне на възможност на търговците на електрическа енергия да участват в търговете за предоставяне на студен резерв. Това ще осигури допълнителни възможности за повишаване на сигурността системата и същевременно ще създаде конкуренция в този иначе сравнително неразвит сегмент на пазара.

11. АСЕП счита за неподходящо БНЕБ да бъде единствена страна по всички сделки на пазара в рамките на деня, тъй като това ще доведе до допълнителни разходи за пазарните участници и ще стимулира сключването на сделки между търговците извън борсата.