Становище на АСЕП за нормативно признаване на разходи на търговците на електроенергия

Изх. № АСЕП  167/ 18.04.2018

До:

Г-Н ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

ОТНОСНО: Настояване за унифициран подход към всички доставчици на електроенергия за крайни клиенти чрез нормативно признаване на оперативни разходи

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

 

В изпълнение на основната цел на Асоциация свободен енергиен пазар за осигуряване на конкурентна и недискриминационна бизнес среда за осъществяване на дейността търговия с електроенергия,  бихме искали да изразим нашето настояване за равнопоставено третиране на доставчиците на електроенергия на регулиран и на свободен пазар. Подобно на снабдителите на регулирания пазар, търговците на електроенергия настояват нормативно да им бъдат признати от КЕВР оперативни разходи, които не са свързани пряко с дейността им по доставка на електроенергия.

Кратка ретроспекция недвусмислено показва, че през последните години търговците на електроенергия бяха задължени да осъществяват множество нови допълнителни разходи за осъществяване на лицензионната дейност. Това се наложи от промени в законодателната и нормативната база като Директива за защита на личните данни, мерки за киберсигурност, индивидуални ежегодни цели за енергийни спестявания от АУЕР, събиране на мрежови такси и добавка ЗкО от крайни клиенти, обезпечения към доставчици,  съвсем скоро вероятно и банкови гаранции за ЗкО към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ . Тези задължения неминуемо водят до поетапно увеличение на крайната цена за електроенергия, но е важно да се отбележи, че не е по инициатива на търговците на електроенергия.

Асоциация свободен енергиен пазар настоява всички тези външно наложени  и задължителни разходи, които не са свързани с търговските разходи на компаниите за основната им дейност по доставка на електроенергия, да бъдат нормативно признати от КЕВР.  По този начин не само ще се избегне потенциално напрежение между клиенти и доставчици, неминуемо свързано с увеличаване на крайната цена, но и ще се предотвратят всякакви опити за нарушаване на конкуренцията в сектора от страна на нелоялни пазарни участници. Определянето на оперативни разходи като нормативно признати от КЕВР също така ще осигури равноправно третиране на доставчиците на електроенергия на свободен и регулиран пазар и ще внесе повече прозрачност за всички клиенти относно начина за сформиране на крайната цена и различните компоненти от нея.

Изчисления на база информацията в Търговския регистър показват, че средният процент печалба на търговците на електроенергия е в рамките на 1-2%, което е под този на регулираните доставчици. По данни на електроснабдителните предприятия несъбираемите вземания в системата се оценяват на 3%.  Затова смятаме за справедливо признаване на оперативни разходи на търговците на електроенергия, свързани с наложените им регулаторни и законови задължения, в размер на  1,25 лв./Мвтч, което се равнява на 50% от признатите разходи на крайните снабдители за настоящия регулаторен период.

С оглед на информацията по-горе, АСЕП настоява КЕВР да предприеме навременни действия за промяна на нормативната база, които да влязат в сила още от следващия регулаторен период – първи юли 2018 г.  Изразяваме нашата готовност да съдействаме и подпомогнем Регулатора в процеса за нормативното признаване на разходите за оперативна дейност на търговците на електроенергия.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ