Становище на АСЕП и АТЕБ относно Законопроект за ИД на Закона за енергетика, сигнатура 49-454-01-43

До:
Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетика, сигнатура 49-454-01-43, внесен в Народно събрание на 05.04.2024 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ДОБРЕВ,

С настоящото писмо бихме искали да изразим нашето колективно становище на двете асоциации на търговци на електроенергия – Асоциация свободен енергиен пазар и Асоциация на търговците на енергия в България във връзка със Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетика, сигнатура 49-454-01-43, внесен в Народно събрание на 05.04.2024 г.:

1) Асоциациите на търговците на енергия напълно подкрепят предложения текст на §1, т.2 от Законопроекта, въвеждащ възможност КЕВР да се самосезира за нарушения по Регламент (ЕС) №1227/2011. Подкрепяме и разширяването на списъка на лицата, които могат да сезират КЕВР за подобни нарушения, както се предлага в §1, т.1, но настояваме за редакция на предложения текст на нова точка 7 на чл. 74, ал. 1, така че освен сдруженията в обществена полза, да бъдат обхванати и тези в частна полза, каквито всъщност са всички браншови асоциации. Предлагаме следната редакция на чл. 74, ал.1, т.7: „7. Сдружения, регистрирани по ЗЮЛНЦ, които развиват дейност в енергетиката и гражданските права“.

2) Подкрепяме текста на §3 от Законопроекта за създаване на публичен регистър на наложените санкции и глоби влезли в сила, което ще позволи равнопоставен достъп на всеки заинтересован до тази информация.

3) Категорично се обявяваме против текста на §3, предлагащ промени чрез ПЗР на Закона за мерките срещу изпиране на пари, чрез който сред задължените лица се добавят и търговците с електроенергия и природен газ. По-долу излагаме нашите мотиви против:
• На първо място, според чл. 2 от ЗМИП изпиране на пари по смисъла на този закон, е когато има: 1. Преобразуване или прехвърляне на имущество, със знанието, че това имущество е придобито от престъпление или от акт на участие в престъпление, за да бъде укрит или прикрит незаконният произход на имуществото или за да се подпомогне лице, което участва в извършването на такова действие с цел да се избегнат правните последици от деянието на това лице;
2.Укриването или прикриването на естеството, източника, местонахождението, разположението, движението, правата по отношение на или собствеността върху имущество, със знанието, че това имущество е придобито от престъпление или от акт на участие в престъпление;
3. Придобиването, владението, държането или използването на имущество със знание към момента на получаването, че е придобито от престъпление или от акт на участие в престъпление;
• По смисъла на този закон и съгласно Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма търговците на електроенергия и природен газ не са и не могат да бъдат задължени лица. Търговците извършват сделки с електроенергия, а не прехвърлят имущество, не разполагат или придобиват имущество, което да бъде укривано, още повече могат да участват в престъпление по сделки с електроенергия и/или природен газ. С предложението за включването им в българското законодателство, законодателят надвишава европейското право, като в същото време се увеличава значително финансовата и административната тежест за извършването на лицензионната дейност по търговия с електрическа енергия и природен газ без да има ясни предпоставки за ползата от подобни мерки. Още повече по лицензионни задължения, всички финансови средства, с които оперира в дейността си даден търговец са надлежно и законно обявени пред лицензиращия орган.
• 100% от плащанията при търговците на електроенергия и природен газ се извършват единствено по банков път, което прави невъзможно укриването на средства или техния произход при извършването на лицензионната дейност поради наличието на строг контрол и регулации в банковата дейност.
• Не се отчита характерът на стоката, с която търгуват търговците на електроенергия, която не може да се съхранява, прехвърлянето от едно лице на друго се извършва единствено през електроенергийните мрежи. Невъзможно е тази стока да бъде укрита под някаква форма или съхранена за последващо ползване.
По силата на Регламент (ЕС) № 1227/2011 (REMIT) с цел подобряване на защитата на Съюза срещу манипулиране на пазара за търговия на едро с енергия сделките на едро с електроенергия и природен газ са обект на строг регулаторен контрол на европейско ниво и е невъзможно извършването на фиктивни сделки. Търговията с електроенергия и природен газ се извършва на борсови пазари по строго определени правила и надзор. Законодателството задължава пазарни участници да докладват данните за всички сключени сделките на едро на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER), които отговарят за независимия мониторинг на всички сделки с енергия.
• Следва да се отбележи, че в нито една друга членка на ЕС търговците на електроенергия и/или природен газ, не са задължени лица съгласно мерки срещу изпиране на пари, именно поради факта, че тяхната дейност по начало подлежи на строга регулация и контрол от различни институции. В случая на Република България, търговците на електроенергия и природен газ подлежат на контрол от КЕВР, която разполага с инструменти за последващ контрол върху изпълнението на дейностите по издадените лицензии и при несъответствия може да наложи санкции или да прекрати дейността по лицензията. В допълнение, търговците на електроенергия и природен газ имат задължение да докладват на годишна база финансова информация пред КФН, която поддържа публичен регистър за подадените към нея отчети.

• На последно място, ако все пак законодателят реши да увеличи значително финансовата и административната тежест чрез включване на определени участници от сектор енергетика в ЗМИП, настояваме това да бъдат всички търговски участници на пазара съгласно Закона за енергетика, а именно: борсови оператори, преносни и разпределителни оператори, производители, крайни снабдители. Единствено по този начин може да се обхване пълния цикъл и движение на финансовите и стоковите потоци по веригата производство-търговия-пренос-разпределение-потребление на електроенергия.

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС на АСЕП
АТАНАС ДИМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС на АТЕБ