Становище на АСЕП за намаляване на тарифата на БНЕБ за сегмент „в рамките на деня“

Изх. № АСЕП 156 / 23.02.2018

ДО:

КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

БНЕБ ЕАД
СОФИЯ 1000, УЛ. Ал. ДОНДУКОВ 19

  

ОТНОСНО:  Тарифа за таксите на пазарен сегмент „в рамките на деня“ на БНЕБ ЕАД

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КОНСТАНТИНОВ,

 

Основната цел на Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) е изграждането на реална конкурентна среда на българския пазар на електроенергия и осигуряване на по-широк и равен достъп до пазара по отношение на всички участници. Приветстваме усилията по разширяване на портфолиото на Българска независима енергийна борса ЕАД със стартирането на новия пазарен сегмент „в рамките на деня“, който ще позволи на търговските участници по-голяма гъвкавост и възможности за оптимизация на количествата електроенергия.

С оглед осигуряването на широк достъп до платформите за търговия на БНЕБ ЕАД, каквато е логиката на промените в Закона за енергетиката от края на 2017 година, бихме искали да изразим нашето несъгласие с обявената тарифа за работа на пазарен сегмент „в рамките на деня“. Подобно на другите сегменти, и тук е избран двутарифен модел, според който ТУ могат да изберат чрез тарифа 1.  да заплатят фиксирана годишна такса, която им позволява по-ниски тарифи върху търгуемите количества (такса  оборот). Обръщаме внимание, че при сегмент „ден напред“ и ЦПДД няма годишна такса при тарифа 2, докато за пазар „в рамките на деня“ тя е фиксирана на 2000 лв. По-големите разходи при оперирането на краткосрочни пазари трябва да се компенсират от по-високи такси върху търгуемите количества, както е и в конкретния случай – такса оборот на БНЕБ за „ПРД“ е близо 40% по-висока в сравнение с „ПДН“. Затова определянето на фиксирана годишна такса и в двете тарифи на сегмент „в рамките на деня“ е необоснователно и би представлявало бариера за регистрация при някои търговски участниции.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КОНСТАНТИНОВ,

 

По-горе изброените обстоятелства дават възможност АСЕП да обобщи, че определената от БНЕБ тарифа за сегмент „в рамките на деня“ ще доведе до увеличаване на административните разходи за търговските участници. Този факт противоречи на многократно изразените становища от заинтересовани страни, че очакваният ръст в приходите на БНЕБ от нови регистирани участници като ефект от последните поправки в ЗЕ, трябва да доведе до намаляване на финансовата тежест за ТУ. Премахването на годишната такса в размер на 2000 лв. в тарифа 2. на сегмент „в рамките на деня“ е наложително действие от Ваша страна за привличането на широк кръг от търговски участници и успешното функциониране на новия сегмент на БНЕБ.  Напомняме, че за дейността организиране на борсов пазар на електрическа енергия в България може да има само една лицензия според чл. 43, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката и затова достъпността на тарифите е от основно значение за нормалното функциониране на свободния пазар на електроенергия в България.

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

Линк към документа