Становище АСЕП относно промените в чл. 100 от Закона за енергетиката

ДО
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
Председател на Народно събрание
гр. София 1169, пл. „Княз Александър I“ №1

ДО
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
гр. София 1169, пл. „Княз Александър I“ №1

ДО
Парламентарна група „БСП за България“
гр. София 1169, пл. „Княз Александър I“ №1

ДО
Парламентарна група „Обединени патриоти“
гр. София 1169, пл. „Княз Александър I“ №1

ДО
Парламентарна група „Движение за права и свободи“
гр. София 1169, пл. „Княз Александър I“ №1

ДО
Парламентарна група на ПП ВОЛЯ
гр. София 1169, пл. „Княз Александър I“ №1

ДО
Г-Н АНГЕЛ ИСАЕВ
гр. София 1169, пл. „Княз Александър I“ №1

Относно: Законопроект за изменение на Закона за безопасното използване ядрената енергия от 06.12.2017 г., с който се предвижда изменение на чл. 100 от Закона за енергетиката

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С оглед на внесения Законопроект за изменение на Закона за безопасното използване на ядрената енергия, с който се предвижда изменение на чл. 100 от Закона за енергетиката, АСЕП изразява своето несъгласие и притеснение от предвижданите промени, насочени към извеждане на сделките с електрическа енергия от производители с инсталирана мощност над 5 МВ за осъществяване само на организиран пазар на електрическа енергия. В този смисъл, позицията на АСЕП и съображенията на АСЕП по отношение на предлаганите промени са следните:

1. АСЕП принципно подкрепя мерките за повече прозрачност при сключването на сделки по свободно договорени цени на електроенергийния пазар, като същевременно не се нарушава свободата на стопанска инициатива и се ограничи държавната регулация единствено до необходимото за правилното функциониране на електроенергийния пазар. В този смисъл, АСЕП подкрепя подхода производителите над 5 МВ да сключват сделките единствено посредством организирания борсов пазар на електроенергия, но настоява това да се отнася единствено за производителите, които са публични предприятия, т.е. за тези производители, които имат в капитала си държавно участие. Това се обосновава от необходимостта за повече прозрачност при управление на публичния финансов ресурс и равнопоставеност на пазарните участници. Същевременно, вменяването на задължение за частните субекти да сключват сделки единствено на организиран борсов пазар е недопустимо вмешателство в стопанските отношения, което е несъвместимо с принципите на свободния пазар, свободата на договарянето и свободните икономически отношения, установени като висше право в Конституцията.

2. АСЕП счита, че самоцелното извеждане и на всички производители на организирания борсов пазар, без това да се налага от промяна на модела на преференциално изкупуване или компенсаторни механизми за облекчаването на разходите за системата от дългосрочните договори, е неправилно и представлява дискриминация спрямо останалите производители в системата, чиято енергия се изкупува по дългосрочни договори. В този смисъл, АСЕП предлага извеждането на дългосрочните договори и енергията от ВЕИ на организиран борсов пазар да се реши едва след оформянето на цялостния модел за реформиране на пазарния модел в сектор „Електроенергетика“, за да се избегнат изолирани решения, които могат да доведат до непредвидими негативни последици за сектора.

3. АСЕП апелира, в допълнение към горните съображения, в законопроекта да бъде изрично посочено, че новите изменения в чл. 100 от Закона за енергетиката се прилагат само спрямо сделки, които се сключват след 01.01.2018 г. и не се прилагат по отношение на вече сключени сделки. Това се налага поради обстоятелството, че пазарните участници и в частност производителите и търговците на електроенергия вече имат договорени краткосрочни, средносрочни и дългосрочни количества и отпадането на тези договорености ще предизвика ликвидна криза на електроенергийния пазар с всички произтичащи от това последици, които се наблюдават в последните месеци и които представляват риск за системата.

4. С оглед гореизложеното, АСЕП предлага глава III, т. 2 от Законопроекта да се измени, както следва:

„2. В чл. 100:
a) Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Сделките по ал. 1, които се сключват от производители на електрическа енергия, които са публични предприятия по смисъла на Закона за обществените поръчки, както и сделките по ал. 2 се сключват на организиран борсов пазар на електрическа енергия. При сключването на сделките от производителите на организиран борсов пазар на електроенергия, производителите организират процедурата по предлагане на количествата и сключване на сделката по начин, който не позволява на производителя да узнае предложенията на пазарните участници за покупка на електроенергията до момента на приключване на тръжната процедура на организирания борсов пазар.

………………….

5. Параграф 38, т. 2 влиза в сила от 1-ви януари 2018 г. и не се прилага по отношение на вече сключени договори за продажба на електроенергия между пазарните участници.
5. АСЕП счита, че при задължителното предлагане на количествата чрез организирания борсов пазар на електроенергия, производителите не трябва да узнават предложенията на пазарните участници, които желаят да сключат сделка със съответния производител, тъй като в противен случай са налице възможности за широки манипулации на тръжните процедури чрез изтичане на информация между производителя и участниците в тръжните процедури. В този смисъл, сме предложили и съответни допълнения в законопроекта за ограничаване на тези възможности за манипулация на сделките и тръжните процедури.
6. АСЕП счита, че независимо от редакцията на предложенията, които предстои да бъдат приети, необходимо е да се предприемат допълнителни действия за осигуряване на прозрачността на организирания борсов пазар. Едни от най-спешните мерки в тази връзка трябва да са установяване на публичност на резултатите от провежданите търгове на платформата за двустранни договори, намаляване на блокираните суми за обезпечаване на сделките, както и таксите за извършваните транзакции. Предвид предстоящото приемане на новия пазарен модел за електроенергийния пазар, АСЕП считаме, че може да се обмисли отлагането на настоящото изменение до намирането на окончателно комплексно решение.
АСЕП вярва, че горните предложения предоставят балансирана основа за повишаване на прозрачността в електроенергийния сектор, като същевременно свеждат административното регулиране на пазара до необходимия минимум с оглед развитието на свободната стопанска инициатива.

С уважение,
Соня Николова-Кадиева
(Председател УС, Асоциация свободен енергиен пазар)
11.12.2017 г.

ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА