Становище АСЕП относно Проект на Правила за изменение и допълнение на ПTEE

Изх. № АСЕП 406/21.03.2023 г.

До:

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

 

 

 

 

 

ОТНОСНО: Становище относно Проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия, публикувани за обществено обсъждане на 08.03.2023 г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,

 

В изпълнение на основния приоритет на Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) за усъвършенствате на регулаторната рамка в сектор електроенергетика, изразяваме следната позиция относно публикувания за обществено обсъждане Проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия:

  • Бихме искали да изразим принципната подкрепа за желанието на КЕВР за изготвяне на нова „Методика за определяне на цени на балансираща енергия“, която да въвежда единна цена за небаланси и да отчита дали даден координатор помага или е в обратната посока на електроенергийната система в съответния период на сетълмент. Въпреки това обаче, членовете на АСЕП категорично се обявяват против § 65 от Проекта, регламентиращ всички промени да влязат в сила от 01.04.2023 г. Настояваме за въвеждане на изключение и отлагане на влизането в сила на новата Методика до момента, когато ЕСО ЕАД ще изпълни всички условия по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/943 от 05 юни 2019 г., касаещи функционирането на балансиращия пазар. Това касае най-вече прозрачността и предоставянето на пълен набор от данни, както и осигуряването на максимално ниво на конкурентност между доставчиците на балансираща енергия и оптимизиране на разходите. Едва тогава ще може да се въведе нова Методика, която да прилага единна цена за всеки период на сетълмент, без да се получават екстремални стойности.  Търговските участници за пореден път се противопоставят на честите и с частичен обхват нормативни промени. Настояваме за въвеждане на цялостна реформа, отразяваща едновременно всички действащи европейски изисквания, които в пълната си цялост ще гарантират ефективно функциониране на балансиращия пазар. Част от този пакет промени следва да бъде и новата Методика, в противен случай остават съмнения за привилегировано третиране на системния оператор и изпълняване на промени в негов интерес, без същият да е изпълнил изискванията на Закона за енергетика и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/943 от 05 юни 2019 г.
  • Призоваваме Комисия за енергийно и водно регулиране да имплементира в ПТЕЕ и допълнителни мерки, осигуряващи прозрачност, конкуренция и достъп до данни от меренията във възможно най-къс период от момента на доставка.  Такива мерки са например: Увеличаване на конкуренцията чрез активно използване на реакция на потребителите и агрегиране – намаляване на минималния размер на офертите от 5 MW, тъй като е прекалено висок, за да позволи участието на по-малки инсталации в предоставянето на услуги на резерв за заместване. ЕК препоръчва минимален размер от 1 MW, какъвто се прилага в много други държави членки (напр. Франция, Германия за РВРЧ, Италия, Гърция, Испания, Словения). Настояваме КЕВР да направи и актуален анализ разходи/ползи на въвеждането на интелигентни измервателни уреди –дали въвеждането им ще бъде разходоефективно за всички потребители или за подгрупа от потребителите. В случай на положителен анализ, следва да се гарантира въвеждането им в нормативната рамка.
  • По време на Общественото обсъждане, от страна на Работната група имаше информация, че ЕСО ЕАД ще предоставя информация за цените за небаланси и посоката на системата за всеки период на сетълмент. Всяко едно подобно намерение на КЕВР следва изрично да е разписано в нормативната база, за да има някаква тежест и за да се гарантира неговото последващо изпълнение. Едва след осигуряване на прозрачност от ЕСО ЕАД и достъп до пълния набор от данни е възможно прилагането на нова Методика, за да са наясно ТУ дали помагат или вредят на системата.
  • По време на предишни дискусии с членовете на КЕВР се е обсъждала и възможността за създаване на специална банкова сметка на ЕСО ЕАД за събиране и разходване единствено на средствата за балансиращия пазар. АСЕП настоява да обмислите тази възможност, което би дало повече прозрачност и отчетност на балансиращия пазар. Категорично бихме приветствали такъв подход, тъй като тази дейност не следва да генерира печалби за системния оператор и по този начин ще се избегнат всякакви съмнения относно нецелесъобразно управление на финансовите средства, изразявани през годините от различни търговски участници
  • Одобряваме отразяването на промените от Закона за енергетика в подзаконовата нормативна рамка чрез въвеждане на оператори на затворени електрически мрежи. КЕВР следва обаче да гарантира, че това няма да ограничава в някаква степен правата и задълженията на доставчиците и потребителите, присъединени към тези мрежи, включително дейности по регистрации на нови потребители или смяна на доставчици.
  • АСЕП отново настоява документи, регламентиращи отношения между всички търговски участници или определящи цени/обезпечения при монополни услуги, да подлежат на задължително одобряване от КЕВР. Това се отнася до голяма част от Инструкциите на ЕСО, които се определят еднолично от оператора съгласно ПТЕЕ. Така например, настояваме Инструкцията по чл. 184, ал. 1 от ПТЕЕ да бъде задължително одобрявана от енергийния регулатор, Тази инструкция определя размера и начина за предоставяне на обезпечения от търговските участници за предоставяна по своята същност монополна услуга от ЕСО ЕАД и не следва да се определя еднолично от Оператора. Подобно одобряване от КЕВР включва също и процедура по обществена консултация с регламентирани срокове и ще изключи досегашната практика за публикуване на инструкция от Оператора без предварително обсъждане и без срок за адаптация на ТУ спрямо новите изисквания.
  • Обръщаме внимание и на един нормативен пропуск, който отчитаме в практиката на нашите членове и влияе негативно върху прогнозирането на небалансите от ТУ. Ръстът в инсталирането на ВЕИ мощности за собствено потребление, оказва голямо влияние върху прогнозирането на необходимите количества електроенергия за покриване на портфолиото на търговците. Членовете ни алармират за много казуси, в които клиенти не уведомяват доставчика си или мрежовите оператори не предоставят информация или тя е некоректна. Всяка едно разминаване, рефлектира в по-големи небаланси, респективно по-високи разходи за цялата система и участниците в нея. С оглед очаквания бум на подобни мощности в следващите години, АСЕП настоява да се предвиди текст в ПТЕЕ, задължаващ мрежовите оператори да известяват в определен срок доставчика/координатора за датата на пуск в експлоатация на съоръжението и основни спецификации като вид на инсталацията, мощност, КПД.
  • В допълнение, електроразпределителните дружества информират наши членове, че се наблюдава и нормативен вакуум спрямо разпоредбите, касаещи смяна на координатор, тъй като настоящите текстове в ПТЕЕ обхващат само промяна на принадлежността на краен потребител без да обхваща притежавани от него ВЕИ за собствени нужди. Следва да се допълни в ПТЕЕ, че при регистриране на смяна на координатор на БГ, смяната се отнася за всички производствени и/или потребяващи обекти на дадения краен клиент, който прехвърля отговорността за балансиране към нов координатор. В противен случай обектът на производство може да остане в групата на координатора, без да има нормативен инструментариум да го премахне.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:                                                                                                                                          

……………………

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ