Становище АСЕП относно проекторешение на КЕВР за цени в сектор Електроенергетика

Изх. № АСЕП  249/ 11.06.2019

До:

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

 ОТ:

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР”

УЛ. „НАЙДЕН ГЕРОВ” № 6, ЕТ. 4, ОФИС 7,

e-mail: office@asep.bg

 

ОТНОСНО: Становище на АСЕП по Проекторешение на КЕВР и Доклад относно утвърждаване на цени в сектор Електроенергетика за периода 01.07.2019 – 30.06.2020

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

В изпълнение на основния приоритет на Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) за усъвършенствате на регулаторната рамка в сектор електроенергетика, изразяваме следната позиция относно Проекторешение за утвърждаване на цени в сектор Електроенергетика за периода 01.07.2019 – 30.06.2020, изготвено на база  данните от Доклада на Работната група.

 

Докладът отчита сериозни делиберализационни процеси – миграция на потребители НН от свободен към регулиран пазар, поради субсидирана цена за обществена доставка. Ако Регулаторът не предприеме активна позиция за отразяване в ценовото решение на реалните разходи в електроенергийната система, тази тенденция ще се запази и през следващия период, най-вече поради по-добрите ценови условия на регулиран пазар. Устойчива краткосрочна мярка до пълната либерализация в България, е извеждането на потребители ниско напрежение над определен праг на консумация на свободен пазар, чрез промяна в Закона за енергетика. За необходимостта от подобна поправка ще настояваме пред Комисия по енергетика и Министерство на енергетиката.

Апелираме също така, поради силната динамика на компонентите, да се възприеме подход от КЕВР за актуализация на ценовото решение и утвърждаване/корекция на цени и количества на тримесечна база, което ще минимизира изкривявания и най-вече ще гарантира стабилността на националния електроенергиен пазар. Подобен подход своевременно и по-прозрачен начин ще осигури допълнителнителни количества, надвишаващи определената месечна квота за ОД, които АСЕП предвижда поради продължаващата миграция към регулирания сегмент.  

 

По-долу излагаме подробно съображенията ни относно Проекторешението и данните в Доклад относно утвърждаване на цени в сектор Електроенергетика за периода 01.07.2019 – 30.06.2020:

 • С голямо притеснение отбелязваме, че основната констатация от Доклада, е връщане на клиенти от свободен към регулиран пазар, което означава стъпка назад от достатъчно забавените процеси по пълна либерализация на националния пазар. По-малките количества и намаленият брой клиенти на свободен пазар означават по-ниско ниво на конкуренция и по-лоши пазарни условия. Клиентите на свободен пазар не трябва да бъдат наказвани за изпълнението на национални и европейски политики чрез по-неизгодни ценови условия и тромави административни процедури. Не е справедливо наличието на субсидирана от потребителите на свободен пазар регулирана цена, която изкривява пазара и поставя в неизгодна позиция едни потребители, за сметка на други. Социална политика за енергийно бедни потребители трябва да се осъществява от Министерство на труда и социалната политика на България и не е функция на националния регулатор.

 

 • За целите на ценообразуването КЕВР определя прогнозна пазарна цена (ППЦ) за базов товар за всеки регулаторен/ценови период въз основа на анализ на форуърдните сделки за този период на националната и регионалните борси. В Доклада ясно е посочено, че „към настоящия момент не са налице данни, въз основа на които да бъде изготвен обективен анализ за определяне на прогнозна пазарна цена за периода 01.07.2019 г. – 30.06.2020 г. На платформата Търгове на БНЕБ ЕАД не са провеждани търгове с период на доставка, съвпадащ с регулаторния период“.
  Липсата на системно предлагане на дългосрочни продукти е сериозен проблем за националния пазар, който компроментира прогнозите на Регулатора, увеличава риска за всички търговски участници и влияе върху волатилността на пазара „ден-напред“, който е основен сегмент за продажба на производителите с „договори за премии“.

 

 • Обръщаме внимание, че за настоящия период до 30.06.2019 г., определената от КЕВР ППЦ е 70 лв/МВтч при реално постигната на сегмент „Ден напред“ от близо 90 лв/Мвтч за периода 01.07.2018-30.05.2019 г. Тази разлика представлява над 27% отклонение между прогнозни и реални стойности, което несправедливо се прехвърля върху пазарните участници чрез по-високи приходи за производителите с „договори за премии“ и по-високи разходи за търговци и крайни потребители. Още повече, тези изкривявания няма да бъдат коригирани или компенсирани в следващите ценови периоди, видно от Доклада.
  С оглед на по-горното, настояваме КЕВР да взима своевременно коригиращи решения при съществена промяна на пазарни фактори, защото всяка разлика между прогнозни и пазарни стойности се поема от пазарните участници и рефлектира в дисбаланси

 

 • Бихме искали да обърнем внимание на определената за предстоящия ценови период прогнозната пазарна цена за ВЕИ и ВЕКП производители, като считаме, че при грешна прогноза ще се създават нереалистични ценови очаквания в производителите, които ще рефлектират върху координаторите на балансиращи групи. Практиката на членовете на АСЕП сочи, че ВЕИ и ВЕКП производителите  изпълняват задължението си за продажба на борсов пазар основно  чрез  координатор на балансираща група при стойности, близки до определените им от регулатора. Така, при по-ниски реални ценови нива, дефицитите ще трябва да се поемат от координаторите.

 

 • Удовлетворени сме, че се възприе многократно заявяваното предложение на АСЕП за определяне на прогнозни помесечни количества електрическа енергия за закупуване от обществения доставчик, необходими за покриване на потреблението на крайните снабдители. Както е отбелязано ясно и в Доклада, наблюдава се тенденция за връщане на потребители от свободен към регулиран пазар поради по-добрите ценови условия. Тъй като процесът на миграция е трудно прогнозируем и се осъществява всеки месец, имаме притеснения, че колкото и да е предзизно направен анализът от Работната група, ще има разминавания между прогнозираните и реално необходимите количества.Още повече, прогнозираните количества за ОД – 12,4 тВтч за настоящия период, спрямо 12,9 тВтч за предстоящия, отчитаме като твърде консервативен подход. Същевременно НЕК ЕАД декларира, че за текущия период до 30.06.2019 г. количествата са превишени с 2,2 тВтч, което не се отчита от Работната група при прогнозирането. Сериозен пропуск е и липсата на яснота как ще се осигури почти сигурният дефицит, най-вече в зимните месеци.

 

 • АСЕП не счита за справедливо без наличието на релевантно решение от Регулатора за увеличаване на количества за обществена доставка, фонд Сигурност на електроенергийната система да компенсира допълнително направени разходи на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, надхвърлящи предвидените в размер на 76,99 лв/МВтч според действащото ценово решение.
  По изчисления на АСЕП, чрез събраните от Фонда приходи, НЕК ЕАД е платил на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД допълнителни 61,06 лв/Мвтч над признатата от КЕВР цена, или обща сума от 129.66 лв/МВтч. Считаме, че това действие противоречи и на изискването на чл. 21, ал. 1, т. 21, изр. 2 от Закон за енергетика, според който Комисията не определя разполагаемост на производители, чиято регулирана цена надхвърля с повече от 10 на сто прогнозираната пазарна цена за регулаторния период.
  С оглед на по-горното, КЕВР трябва да проявява гъвкавост и да използва законоустановените си правомощия за прехвърляне на количества между регулиран и свободен пазар чрез промяна на квоти, посредством коригиращи решения по време на ценовия период. В противен случай, отново може да се стигне до намеса на министъра на енергетиката  и чрез вътрешни заповеди да се променят еднолично регулаторни решения. Считаме, че единствено националния регулатор притежава експертния потенциал и компетентността да променя параметри от ценовото решение и настояваме да не абдикира от тази си основна функция.
  С оглед равнопоставеност между търговските участници на свободен и регулиран пазар, намираме за устойчиво решение, в случай на излишък или недостиг на количества за обществена доставка, крайните снабдители да имат задължение да купуват/продават на организиран борсов пазар. При отклонения с прогнозираните количества по-големи от 10%, предлагаме КЕВР да се произнася с коригиращи решения за промяна на квоти.
 • Бихме искали да обърнем внимание на големия въпрос, който поставя Докладът – отпадането на ТЕЦ Марица Изток 2 от регулираната квота. Това поставя количества от 7 478 231 Мвтч енергия, които трудно биха се реализирали единствено на свободен пазар, без възприемането на различни търговски политики – оптимизация на разходи, предлагане на модулни продукти като пикова енергия или продажба на електроенергията на външни пазари.

 

 • Напълно очаквано, по-високите прогнозни пазарни цени рефлектират в по-нисък размер на Задължение към обществото, което изравнява крайните разходи за електроенергия на потребителите. Тенденцията за увеличаване на активната електроенергия и намаляване на обществената компонента за допълнителни разходи е правилният път към справедлив пазарен модел. В същото време, няма как да не отбележим, че големите индустриални потребители, които са освободени от разходите за зелена енергия, са ощетени, тъй като наравно с увеличението на пазарните цени за електроенергия, разходите им за ЗкО ще бъдат увеличени с близо 4 лв/Мвтч

 

Като представители на асоцииран интерес на търговски участници от електроенергийния сектор, апелираме да отразите по-горе изразените съображения в окончателното решение на КЕВР за утвърждаване на цени в сектор Електроенергетика за периода 01.07.2019 – 30.06.2020. Аргументите ни са в полза развитието на свободния пазар в България, който трябва да бъде разглеждан от Регулатора равнопоставено с регулирания сегмент.

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ