Становище АСЕП относно ЗИД на Закона за енергетиката, 47-254-01-62 от дата 03/06/2022

Изх. № АСЕП 366/07.06.2022 г.

До:

Г-Н РАДОСЛАВ РИБАРСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

 

Копие до:

Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ

 

 

 

 

ОТНОСНО: Становище АСЕП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, сигнатура 47-254-01-62 от дата 03/06/2022

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н РИБАРСКИ,

 

Във връзка с входирания  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, сигнатура 47-254-01-62 от дата 03/06/2022, Асоциация свободен енергиен пазар изпраща на вниманието на членовете на Комисия по енергетика към Народно събрание своите предложения, които апелираме да отчетете при предстоящото представяне, обсъждане и гласуване на първо четене.

На първо място, бихме искали да изразим принципната си подкрепа към предложените промени. Те съдържат дълго отлагани и крайно наложителни реформи, като за повечето от тях АСЕП многократно е излагал аргументи в полза внедряването им. Такива са гарантиране определената цена по договор за изкупуване на енергията от ВЕИ и ВЕКП без да има възможност за отклонения и в двете посоки, което става възможно чрез преминаване към договор за разлики, вместо настоящия договор с премии. От друга страна, законопроектът предвижда генерирането на допълнителни средства във ФСЕС, които да служат за компенсиране на ценовия шок на потребители на българския пазар. Създаването на задължителен механизъм за продажба на електроенергията от производители в рамките на БЕХ ЕАД осигурява стабилност и устойчивост в пазара, като същевременно изпълнява заложените препоръки от Европейската комисия. Наличието на единствена и задължителна платформа за борсова търговия налага  енергийният регулатор да приема методика, по която да се определят събираните такси, каквото предвижда Параграф 1, т.2 от Проекта. Възможността за определянето на различни тарифи от КЕВР (Параграф 2.), създава предпоставки за преустановяване на подхода за силно занижената цена на електроенергията на регулирания пазар, осигурявайки едновременно подкрепа за уязвимите домакинства, равнопоставеност с потребителите на свободен пазар и стимулирайки внедряването на мерки за енергийна ефективност.

Следва да се отчетат  няколко особености на функционирането на пазара, така че да се гарантира  изпълнението на целите, заложени в законопроекта:

  • Параграф 1 на Проекта създава в чл. 21, ал. (1) нова т.21а, според която КЕВР следва да определя квоти за разполагаемост за държавните производители, които ще продават на борсата на двустранни договори. АСЕП счита, че Закона за енергетика следва да се добави дефиниция за дългосрочна търговия, където да е ясно посочено, че търговията трябва да бъде на Централизиран пазар на двустранни договори на борсовия пазар, който е единствения борсов екран осигуряващ напълно прозрачни и конкурентни условия за дългосрочна търговия. В противен случай е възможно да се активира временно замразения поради неправомерни практики екран Непрекъсната търговия и да се опорочат търговете.  От изключителна важност е да се заложи задължение на регулатора не само да определя количествени квоти на производителите, но и недискриминационни условия на търгове, видът предлагани продукти, календар  за предлагане (няколко пъти в годината) , борсов екран за търговия. Възможно е да се добави и ограничение върху минималното и максималното оферирано количество или ограничение върху двустранните договори над определени прагове. Цялостният механизъм  за осъществяване на тази дългосрочна търговия следва да бъде разработен от Регулатора след обсъждане със заинтересованите страни.
  • Относно Параграф 3, предлагащ създаване на т.6 в чл.36б, ал. 1 се опасяваме, че Регулаторът няма да има необходимите ресурси да гледа всеки договор с производител и да определи механизъм за компенсация-премия на база на реално постигнати индивидуални цени. Този контрол е нереалистичен без създаването на национален регистър на всички договори по преференциално изкупуване от ВЕИ и ВЕКП, регистър на договори с търговци-координатори, които впоследствие да не бъдат изменяни със задна дата или чрез анекси. Предлагаме комисията да прави годишна ревизия на изпълнението на договорите с ВЕИ и ВЕКП производители, съвместно с ФСЕС, за изпълнение на разходите, предвидени по чл.36б, т.6.
  • Необходимо е в Параграф 5, т.2 от Проекта да се регламентира как ще се извършва контрола за определяне на размера на допълнителните вноски по чл. 36е, ал. (7). Съществува хипотеза при двустранни договори между частни лица на база среднопретеглена месечна цена да бъдат коригирани финансовите отношения чрез различни по вид договори за услуги за обратно финансиране от производители към търговци, координатори на стандартни балансиращи групи;
  • Срокът в Параграф 5, т.3 по чл. 36е, ал. (9) трябва да е до 14-то число, а не 20-то, заради отчетния данъчен период;
  • АСЕП счита, че сроковете по Параграф 10 от Преходни и заключителни разпоредби, дадени на регулатора и на борсовите оператори, са прекалено дълги и е възможно да бъдат съкратени без да се създава риск от неизпълнение.

Надяваме се да отчетете гореописаните предложения, които целят прецизиране на предложените законови текстове, ще повишат системната ефективност на цялостната държавна енергийна политика, ще дадат възможност за дългосрочни и предвидими решения в областта на снабдяване с електрическа енергия на всички участници на пазара.  Асоциация свободен енергиен пазар заявява своята готовност за предоставяне на допълнителна експертиза при необходимост.

 

С УВАЖЕНИЕ:                                                                                                                                          

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ