Спешни мерки за ограничаване на екстремално високите ценови нива на електроенергията на едро

Изх. № АСЕП  332/ 04.08.2021

 

До:

Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Копие до:

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

 

  

ОТНОСНО: Налагане на спешни мерки за ограничаване на екстремално високите ценови нива на електроенергията на едро

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) застава напълно зад излъчените през последните дни позиции на Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори и Асоциация на организациите на българските работодатели, според които българската икономика е застрашена от екстремално високите ценови нива, до които достига търгуваната на Българска независима енергийна борса ЕАД електроенергия през последните дни. Стойностите за базов товар на основния борсов сегмент „Ден напред“ тенденциозно надвишават 200-250 лв./МВтч, което поставя търговци и потребители на ръба на възможностите им. В същото време, въпреки множеството писма от браншовите асоциации, продължаваме да наблюдаваме пълно неглижиране на проблемите и пасивност от страна на институциите, което още повече увеличава напрежението и рисковете в сектора.

 

Членовете ни вече наблюдават неединични случаи на спирания на производства през последните дни, а ако това се превърне в масова практика, както предупреждават бизнес асоциациите, представлява допълнителен риск за търговците на електроенергия. За да може да се прогнозира и удовлетвори потреблението на електроенергия на свободен пазар, търговците обикновено изготвят графика за своите клиенти, на базата на който закупуват нужните количества електроенергия от енергийната борса. Потребителите обаче в общия случай не уведомяват доставчика си, че предстои планирано спиране на техни производства, поради високите цени на БНЕБ, като закупената и неконсумирана енергия следва да се изкупи от ЕСО ЕАД по цена излишък, която е десетки пъти по-ниска от платената за осигуряването й от БНЕБ ЕАД. Това поставя търговците в сериозен финансов риск, което застрашава тяхната оперативна дейност.

Като допълнение към гореизложеното, изразяваме силни притеснения към заявената от АОБР готовност за преустановяване работата на основни енергоинтензивни потребителски мощности в страната. На мнение сме, че рязкото и масово изключване на огромни потребителски агрегати могат да допринесат за смущения в честотата на електроенергийната система, което от своя страна да повиши риска в дейността на Електроенергийния системен оператор.

 

Очакваме предприети мерки да бъдат адекватни и да отразят всеобхватно целия спектър от потенциални рискове за участниците по веригата в системата – от производство, пренос и разпределение, търговия и крайно потребление на електрическа енергия в страната. С оглед на по-горното, за пореден път изброяваме изрично задължителните мерки, които трябва да бъдат предприети в спешен порядък от отговорните институции:

  1. На първо място, в максимално кратки срокове следва да се изгради активна търговска политика на предлагане на енергия от ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД. През последните години наблюдаваме тотален отказ за активно  участие на централата на свободен пазар, въпреки периодите на повишени цени, които покриват не само променливите, но и пълните разходи за работа на централата. Необходимо е да се предприемат устойчиви действия, които да минимизират възможностите държавният производител да се използва като инструмент за контролиране на пазара и да се гарантира работата му единствено на пазарни принципи. В интерес на централата, търговците и потребителите е да се инициират търгове за предлагане на краткосрочни  и средносрочни продукти на сегмент „Двустранни договори“ на БНЕБ ЕАД от страна на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД. Централата следва в спешен порядък да предприеме адекватни действия за осигуряване на наличния производствен капацитет на дневна база при така създалите се ценови сигнали, в съответствие с изискванията на
  2. Предприемане на действия за ограничаване на капацитетните възможности за износ на електроенергия с произход България, което ще редуцира търсенето на БНЕБ ЕАД. Обръщаме внимание, че потокът в посока Гърция, който заема почти изцяло максималния трансграничен капацитет,  което значително увеличава разходите на българските потребители.  Както многократно предупреждавахме, една от основните причини за ценовия ръст през настоящото тримесечие е реализираното пазарно обединение на българо-гръцка граница, което доближава цените с най-скъпите европейски пазарни зони – Гърция и Италия.
  3. Увеличаване на търговския капацитет за внос на електроенергия от пазарни зони с по-ниски ценови нива от тези в България като Румъния, Унгария, Турция.
  4. Внедряване на стимули и опростена административна процедура за изграждане на ВЕИ мощности за собствена консумация на пазарен принцип, което освен че задоволява търсенето, е важна стъпка за трансформация на електроенергийния сектор в изпълнение на новите екологични цели на Европейския съюз.
  5. Настояваме държавните институции да поемат ясна отговорност и категорични действия за обществено информиране относно ефектите от нисковъглеродния преход и либерализацията на пазара за електрическа енергия. Тези ефекти означават устойчиво поскъпване на електрическата енергия и енергийните суровини, за което следва да се внедрят социални политики за уязвимите групи и реални стимули за инвестиции в енергийна ефективност.

 

Като представители на асоцииран интерес, Асоциация свободен енергиен пазар настоява за предприемане на незабавни мерки които да гарантират нормалното функциониране на българската икономика в следващите месеци. Страната ни изпълнява приоритетно изискванията на европейските директиви, свързани с системната свързаност и трансграничния пренос на електроенергия, но в същото време българските потребители остават незащитени и необезпечени.

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ