Проблеми при изпълнение на разпоредби по ЗДБРБ, касаещи мерки по Регламент (ЕС) 2022/1854

Изх. № АСЕП 399/04.12.2023 г.

До:

Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р. БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ

КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС

 

 

ОТНОСНО: Проблеми при изпълнение на Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Р. България за 2022 г.(Обн. ДВ бр.107 от 30.12.2022 г.), касаещи  мерки по Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на електроенергията 

 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Асоциация свободен енергиен пазар подкрепя инициативата за ефективно и реално въвеждане на онези текстове и принципи от Регламент (ЕС) 2022/1854, които съответстват на спецификите на свободния пазар за електрическа енергия в България, както и балансиращи интересите на всички пазарни участници. След неколкократни внасяния и обсъждания в Народно събрание, мерките от Регламента намериха частично отразяване е националната нормативна база чрез обнародвания в Държавен вестник, брой 104 от 30.12.2022 г  Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.,

Основната част от приетите текстове обхваща разпоредби за облагането на производителите на електрическа електроенергия за т.нар. „свръхприходи“ с ретроактивно действие от 01.12.2022 г. Моля, отбележете че въвеждането на подобни изменения с ретроактивно действие е изключително противоречиво съгласно правилата за данъчно облагане в Европейския съюз и имаше достатъчно време да се приемат без забавяне националните текстове. За да може да се определи конкретния размер на вноските обаче, Министерски съвет следва да определи със свое решение таван на приходите, изчислен при прилагане на стойностите за съответния тип производител.

Приетият подход с делегиране към Министерски съвет обаче, създава редица проблеми и неясноти за засегнатите търговски участници на електроенергийния пазар. От една страна, има закон, който налага задължения от 01.12.2022 г., без да има яснота какви са точно те. Така на практика, към настоящия момент вече е започнало фактуриране и финансово уреждане на вземанията между търговските участници за приключилия месец декември, без да има яснота какви ще са определените прагове по групи производители от Министерски съвет. Няма и разписана процедура как ще се администрира процеса, как ще става декларирането, необходими документи и прочие.  Съгласно законовите текстове от 01.12.2022 г текат задължения за търговските участници, без да има необходимите подзаконови текстове, които да регламентират размера им и процедурата. Наблюдаваме и нормативен вакуум спрямо разходите за балансиране на производители, търговци и потребители доколко попадат в обхвата на задълженията, тъй като в Закона се посочват изключения единствено за „сделките с балансираща енергия“, което следва да обхваща сделките на ЕСО ЕАД за закупуване на балансираща енергия за регулиране на системата, което създава допълнителни неясноти за прогнозиране на финансовите потоци.

Съществуват неясноти и кои разходи влизат в така посочените „всички разходи“ свързани с конкретната дейност, които са основен елемент от формулата, посредством която се изчислява дали търговец дължи вноска.

Всичко посочено по-горе поставя в сериозен риск производителите и търговците на електроенергия от потенциални загуби, поради липсата на нормативна рамка за определяне на реалните им разходи от 01.12.2022 г до приемането на всички необходими подзаконови актове, на база на които да прогнозират, планират и уреждат помежду си финансовите отношения. В насроченото за днес заседание на МС няма включена в дневния ред тази тема, което отлага това ключово решение с още поне една седмица.

Категорично се обявяваме против действията на законодателната и изпълнителната власт през последните месеци, които се фокусираха единствено в защита на интересите на крайните потребители и подсигуряване на средства за компенсации, без да се спазва баланса между интересите на всички заинтересовани страни по веригата. Именно благодарение на усилията и компетенциите на производителите и търговците, България се превърна в един от най-големите износители на електроенергия в Европейския съюз, като една трета от товара на електроенергийната ни система се изнася, което прави възможно изобщо изплащането на компенсациите за бизнеса вече година и половина.  Неосигуряването на елементарна предвидимост и пренебрегване на интересите на търговци и производители, освен че носят икономически вреди, могат да имат трайни пагубни последствия за развитието на електроенергийния пазар.

С оглед на всичко по-горе изброено, Асоциация свободен енергиен пазар настоятелно апелира за повече диалогичност, отговорност, балансиране на интересите и планиране при вземане на решения за електроенергийния сектор от страна на представителите на законодателната и изпълнителната власт.  Очакваме и в спешен порядък изготвянето и съгласуването със заинтересованите страни на всички подзаконови текстове, необходими за прилагането на мерките по Регламент (ЕС) 2022/1854 относно спешна намеса за справяне с високите цени на електроенергията. Асоциация свободен енергиен пазар заявява своята готовност за предоставяне на допълнителна експертиза при необходимост.

 

С УВАЖЕНИЕ:                                                                                                                                          

……………………

СОНЯ НИКОЛОВА-КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС