Принципна позиция на АСЕП относно поискана оставка на председателя на КЕВР

Изх. № АСЕП  194/ 04.07.2018

До:

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

Копие до:

 ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ

44-ТО  НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

Копие до:                                                                                

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ 

 

ОТНОСНО: ПОИСКАНА ОСТАВКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО КАРАЯНЧЕВА,       

 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е независим регулаторен орган, избран с решение на Народното събрание.

Исканата от ПГ „БСП за България“ оставка на председателя на Комисията г-н Иван Иванов е политическо искане, направено от парламентарна група, участвала в избора на председател и членове на КЕВР.

Считаме, че правото на отговор и коментар на подобен политически акт е само и единствено на политически организации.

Считаме за лоша и некоректна практика участници на пазара на електроенергия, работодателски организации или отделни търговски компании, подлежащи на регулаторни решения от страна на КЕВР, да изразяват отношение по политически искания.

Подобно непоискано изразяване на отношение накърнява независимостта на регулаторния орган, създава условия за влияние върху решенията на КЕВР в бъдеще, пречат за нормалната работа на Комисията, могат да възпрепятстват налагането на предвидима регулаторна среда и по същество представляват политическа намеса от страна на пряко заинтересовани неполитически организации.

АСЕП счита, че за избягването на подобни ситуации в бъдеще и за гарантиране на пълната независимост на енергийния регулатор, съставът му не трябва да се избира само от парламентарни групи на политически партии. Апелираме браншовите неправителствени асоциации в сектор електроенергетика, топлоенергетика, ВиК и природен газ да имат също право да номинират или излъчват свои представители. Чрез техния богат практически опит ще се гарантира  нормалното функциониране на регулираните от Комисията сектори. Промяна на модела на избор на членове на КЕВР ще даде възможност за по-добро балансиране от страна на Регулатора между политическите,  бизнес и потребителски интереси.

 

С оглед на гореописаното считаме, Асоциация свободен енергиен пазар не може да заеме позиция по предстоящия политически дебат в Народното събрание относно поисканата оставка на председателя на Комисия за енергийно и водно регулиране г-н Иван Иванов.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ