Препоръки за стабилизиращи мерки в сектор електроенергетика във връзка с извънредно положение поради COVID-19

Изх. № АСЕП  274/ 16.03.2020

До:

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС

 

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

 

Г-Н НАСКО МИХОВ

ИЗПЪЛИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД 

 

 

ОТНОСНО: Препоръки за стабилизиращи мерки в  сектор електроенергетика във връзка с обявяване на извънредно положение в България поради COVID-19

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

Асоциация свободен енергиен пазар е сдружение, представляващо колективната позиция на търговци на електроенергия, снабдяващи крайни клиенти на свободния пазар в България. Силно загрижени сме за развитието на събитията през последните дни и за икономическите  последствия, които може да окаже нарастващото разпространение на вируса COVID-19 в страната, ако не се предприемат целеви мерки за всеки отделен сектор.

 

Взетото на 13.03.2020 г. решение от Народно събрание за обявяване на извънредно положение съгласно чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България доведе до рязък спад в стопанската дейност в България. Извънредните противоепидемични мерки  включват масово затваряне на  търговски обекти, потребяващи електроенергия, с което се наруши нормалният ритъм на работа на участниците на свободния пазар на електроенергия. Приемаме създалата се ситуация и наложените рестриктивни мерки за ограничаване на разпространение на заболяването, но те трябва да бъдат придружени задължително от действия в посока  ограничаване на икономическите последствия и подпомогне последващото възстановяване на стопанския живот.

 

Извънредното положение рефлектира в рязко намаляване на потреблението на стопанските клиенти, за което ще бъдат начислени извънредно големи небаланси към Електроенергиен системен оператор ЕАД. От друга страна, нехарактерния за сезона спад в спот цените на борсовите пазари генерира загуби за търговските участници, които са обезпечили снабдяването на клиентите си по дългосрочни договори преди появата на форсмажорните фактори, свързани с COVID-19. Тези външни фактори водят до непредвидени разходи в значителни размери за търговците на електроенергия, които биха застрашили дейността им по лицензия. Допускането на фалити  сред търговците на електроенергия автоматично прехвърля клиентите при Доставчик от последна инстанция при значително по-високи цени на снабдяване, което допълнително ще натовари българската икономика в подобен критичен момент.

 

В връзка с настъпилата извънредна ситуация, Асоциация свободен енергиен пазар предлага следните стабилизиращи мерки в сектор електроенергетика:

 

  1. Призоваваме избягването на всякакви популистки изказвания спрямо неплащания на потребена електроенергия от стопански потребители. Това би утежнило многократно ситуацията, увеличавайки междуфирмената задлъжнялост и рефлектирайки лавинообразно по цялата верига производство – пренос и разпределение – търговия и снабдяване, застрашавайки сигурността на системата и доставката на електроенергия на всички потребители;

 

  1. Настояваме при техническа възможност да се измести възможно по-скоро планираният за периода 11.04.2020- 23.05.2020 г годишен планов ремонт на пети блок на АЕЦ Козлодуй ЕАД. Тази мярка ще балансира търсенето и предлагането в ситуация на драстично намаляване на потреблението на електроенергия за периода на действие на извънредното положение. От друга страна, ще оптимизира дейността на централата, позволявайки да произвежда и продава електроенергия след отминаване на противоепидемичните мерки, когато ще се увеличи търсенето и ще се върви към постепенно нормализиране на икономическата дейност;

 

  1. Горното ще бъде възможно след освобождаване от задълженията за страните по двустранни договори, сключени на сегмент ЦПДД на Българска независима енергийна борса ЕАД. В сила от датата на обявяване на  извънредно положение в страната, да се приложи предвидената клауза за форсмажор (непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което препятства изпълнение на задълженията по Правилата), съгласно чл. 181 от Правилата за работа на организиран борсов пазар, сегмент ЦПДД,  образеца на Стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа енергия, публикуван на сайта на БНЕБ ЕАД,  и чл. 307 от Търговския закон, регламентиращ действия при стопанска непоносимост;

 

  1. Императивното затварянето на множество търговски обекти и препоръките за минаване към дистанционен режим на работа драстично намалява потреблението на електроенергия от стопанските потребители в България. Тази непредвидена ситуация от гледна точка на балансиране на електроенергийната система, ще рефлектира в извънредно високи количества небаланси, които се начисляват на координаторите на балансиращи групи и крайните клиенти. За да се минимизират допълнителните разходи поради настъпили форсмажорни фактори, АСЕП апелира да се отчете извънредната ситуация при изчисляване на цените за небаланси от страна на Електроенергиен системен оператор ЕАД за периода  от 13.03.2020 г;

 

 

Като представители на асоцииран интерес, настояваме да отразите по-горните препоръки, които ще минимизират отражението на извънредното положение, обявено във връзка с COVID-19 в сектор електроенергетика.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА-КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС