Председателят на АСЕП г-жа Соня Кадиева е избрана за член на Борсовия съвет към БНЕБ ЕАД

Г-жа Соня Николова-Кадиева, председател на УС на Асоциация свободен енергиен пазар, е избрана за член на Борсовия съвет към Българска независима енергийна борса ЕАД. Със заповед на изпълнителния директор на БНЕБ ЕАД от 24.01.2020 г, г-жа Кадиева е определена да представлява категорията „търговци на електроенергия“, с продължителност на мандата от две години. Назначението е в резултат на проведената процедура за избор на членове на Борсов съвет, съгласно Правилата на БНЕБ ЕАД и подадените кандидатури от различните категории търговски участници, регистрирани на борсовата платформа.

Членовете на Борсовия съвет за периода 2020-2022 г са както следва:

Атанас Димов ЧЕЗ Трейд България ЕАД, от категорията на търговците
Борислав Димитров Мини Марица изток ЕАД, от категорията на потребителите
Боян Кършаков Енерго-Про Енергийни Услуги ЕООД, от категорията на търговците
Боян Паунов Топлофикация София ЕАД, от категорията на производителите
Валери Дреников GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., от категорията на търговците
Владимир Дичев ЧЕЗ Трейд България ЕАД, от категорията на производителите
Денислав Кирилов Стомана Индъстри АД, от категорията на потребителите
Мартин Бояджиев Ей и Ес Гео Енерджи ООД, от категорията на производителите
Мартин Тафров АЕЦ Козлодуй ЕАД, от категорията на производителите
Миглена Стоилова Алпик Енергия България ЕООД, от категорията на производителите
Милена Стоянова Електроенергиен Системен Оператор ЕАД, от категорията на потребителите
Николай Николов Електроразпределение Север АД, от категорията на потребителите
Соня Кадиева Енерджи Съплай ЕООД, от категорията на търговците
Никола Габровски БНЕБ ЕАД
Здравко Попов БНЕБ ЕАД

Борсовият съвет е колективен, консултативен орган към БНЕБ ЕАД, който на доброволен принцип оказва съдействие и подпомага борсовия оператор при решаването на въпроси, свързани с развитието и функционирането на борсовия пазар ден напред. Създаването на Борсов съвет има за цел подпомагането и подобряването на комуникацията между БНЕБ ЕАД и търговските участници, регистрирани на борсовия пазар за електрическа енергия. Структурата на членовете отразява по максимално справедлив начин различните категории търговски участници, регистрирани на борсовия пазар за електрическа енергия, администриран от БНЕБ ЕАД (производители, търговци и потребители).

Изказваме благодарност за положените усилия на досегашния представител на Асоциацията – г-н Станислав Стоянов, член на УС на АСЕП и прокурист на Загора енерджи, и пожелаваме успешна и ползотворна работа на новия състав на Борсовия съвет към БНЕБ ЕАД!