Предложения на АСЕП относно публично предоставяната информация от БНЕБ ЕАД

Изх. № АСЕП – 232/ 27.02.2019

ДО
Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД

ОТНОСНО: Ниво на прозрачност при осъществяване на борсова търговия на пазарните сегменти на БНЕБ ЕАД

УВАЖАЕМИ КОНСТАНТИНОВ,

Асоциация свободен енергиен пазар високо оценява всички усилия на Българска независима енергийна борса ЕАД, насочени към повишаване на нивото на прозрачност спрямо борсовата търговия на различните пазарни сегменти. Считаме, че предоставянето на регулярна и изчерпателна пазарна информация е устойчив инструмент, предоставящ повече предвидимост на търговските участници, но и стимулиращ спазването на конкурентните принципи.

Бихме искали да отбележим позитивната тенценция за все по-голяма информативна стойност на месечните доклади, публикувани регулярно на страницата на борсовия оператор. Надяваме се, нововъведента информация от последния доклад за м. януари 2019 г „Търгувани обеми на пазар ден напред по вид на търговския участник“ да продължи да присъства в следващите издания на доклада. В допълнение, АСЕП счита, че с цел равнопоставеност, данните по вид на търговския участник трябва задължително да присъстват като информация и спрямо останалите пазарни сегменти на БНЕБ ЕАД – “Централизиран пазар двустранни договори” и „В рамките на деня“..

Ще използваме случая да предложим и подобрение спрямо публичния списък на регистрираните участници на БНЕБ ЕАД, съдържащ информация за техния статус по различни пазарни сегменти. С цел предоставяне на максимално еднозначна информация, считаме за редно, търговските участници да не бъдат разграничавани единствено по юридическото име. АСЕП предлага компаниите, притежаващи повече от една лицензия в сектор „Електроенергетика“, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране, да бъдат ясно разграничени с отделни вписвания в зависимост от дейносттта им по лицензия в Регистъра на борсовия оператор по различните сегменти.

Като представители на асоцииран интерес, надяваме се по-горе представените предложения на Асоциация свободен енергиен пазар да бъдат възприети от БНЕБ ЕАД и информацията да бъде на публично достъпна за всички заинтересовани страни във възможно по-кратки срокове.

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА