Предложените от КЕВР ценови решения са в полза на продължаващата регулация на електроенергийния пазар и задържат либерализацията

Във  връзка с публикуваният  от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Доклад за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ , в който са разгледани  заявления на енергийните дружества и са предложени нови цени на електрическа енергия от 01.07.2017, Асоциация „Свободен енергиен пазар“ представи становище на своите членове  – български компании, участващи в свободния пазар на електрическа енергия, в КЕВР, Министерството на Енергетиката и Комисията по енергтика на 44то Народно събрание.

В позицията си, АСЕП отбелязва, че проекто-решението на КЕВР в някои случаи  редуцира предложените от енергийните дружества увеличени стойности на различните компоненти на цената, но обръща внимание  на отсъствието на  реален прогнозен анализ на динамиката в износа и повишаването на вътрешната консумация на електрическа енергия през следващия ценови период. Запазени са „прогнозите“ на енергийните дружества, които представляват елементарно  аритметично действие, състоящо се в  мултиплициране на количествата, отчетени за първите месеци на 2017г. Отсъства и анализ на драстичния спад с повече от 30% в производството от водноелектрическите централи на НЕК ЕАД.

АСЕП възразява срещу предложеното понижаване на цените на регулирания сегмент за малките стопански потребители в отговор на неприкрити искания на електроразпределителните дружества за удържане на техните клиенти.  АСЕП подчертава, че такива   решения,  представляващи  кроссубсидиране в полза на малкия бизнес като последен стълб на стабилността на регулирания пазар,  са  в полза продължаващата регулация на пазара и  задържат  процеса на либерализация.

АСЕП счита  предложените   ценови решения  за изкривяващи пазара в полза на естествените монополи и увреждащи конкурентоспособността на останалите пазарни участници.  АСЕП напомня за вече извършеното от Регулатора целенасочено намаляване на регулираните цени за небитовите потребители за ценова година  01.07.2016г. – 30.06.2017г.,  което забави развитието на свободния пазар през 2016г. , и призовава това да не се допуска отново.

В последния проект на регулаторно  решение ясно личи отсъствието на справедливо ценообразуване.  Усещането за несправедливост се засилва от  неравнопоставеността на пазарните участници,  допускана от настоящия пазарен модел , при който  естествените монополи участват не само  на регулирания, но и на свободния пазар.

АСЕП счита , че този явен конфликт на интереси  трябва да бъде избегнат чрез новия пазарен модел, който би следвало изрично да изключи изкривяващата конкуренцията  възможност  електроразпределителните дружества да участват на свободния пазар чрез свои дъщерни компании.

Казаното по-горе  допълва аргументите, изложени в Писмо на АСЕП от 30 май 2017г.  в подкрепа на становището , че цените на всички компоненти, включвани в крайната цена на електрическата енергия, следва да бъдат замразени до приемането на новия пазарен модел, който би трябвало да постави определянето им на основа, справедливо отчитаща интересите на всички пазарни участници.

Докладът на КЕВР е достъпен на линк: http://dker.bg/KAPDOCS/rep_ceni_el_17.pdf