Предложение за промяна в действащата процедурата за избор на председател и членове на КЕВР

Изх. № АСЕП 427 / 25.01.2024 г.
До:
Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

Г-Н РУМЕН РАДЕВ
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Копие до:
ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ОТНОСНО: Предложение за промяна в нормативно установената процедура за избор на председател и членове на Комисия за енергийно и водно регулиране

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Асоциация свободен енергиен пазар многократно е споделяла убежденията на своите членове, че ролята на Комисия за енергийно и водно регулиране е ключова за гарантиране на стабилността, изпълнение на последователни и устойчиви политики и осигуряване на баланс между интересите на всички заинтересовани страни в четири ключови за българската икономика сектора – Електроенергетика, Топлоенергетика, Природен газ и ВиК.

Във връзка с предстоящия избор поради изтeклия мандат на председателя на КЕВР, бихме искали да обърнем внимание на регламентираната към настоящия момент процедура за избор на председател и на членове на енергийния регулатор. Считаме, че тя може значително да бъде подобрена чрез законови промени с цел гарантиране на независимостта, авторитета и професионалната експертиза на регулаторния орган.

Към момента, съгласно чл. 12а, ал. 2. от Закона за енергетиката „Предложения за избор на членове на комисията могат да правят народните представители и парламентарните групи“. Според АСЕП настоящият законово установен модел на процедура за избор на състав не се основава изцяло на обективни и прозрачни критерии и засяга независимостта на регулаторния орган, като създава условия за последващо влияние върху решенията на Комисията.

Изключително важно е да се предприемат всички стъпки за гарантиране независимостта и високата експертиза на състава на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) като независим орган, отговорен за провеждането на устойчива регулаторната политика в четири ключови за страната икономически сектора. Предстоят редица предизвикателства пред развитието на сектора, продължаване на реформите, засягащи пазара за електрическа енергия, особено предвид имплементирането на европейските секторни политики. Предстоящите пред българската енергетика теми изискват решителност и детайлна професионална компетентност

Категоричната позиция на АСЕП е, че съставът на енергийния регулатор не трябва да се предлага само от парламентарни групи на политически партии. Апелираме браншовите неправителствени асоциации в сектор електроенергетика, топлоенергетика, ВиК и природен газ да имат също право да номинират или излъчват свои представители, които да се включат като кандидати в публичната процедура по избор. Чрез техния богат практически опит ще се гарантира нормалното функциониране на регулираните от Комисията сектори. Дори в рамките на съществуващия регламент на чл. 12а, ал.2 от ЗЕ, номинациите могат да вървят от професионалните среди до НС и формално да бъде спазен закона. Промяна на модела на избор на членове на КЕВР ще даде възможност за по-добро балансиране от страна на Регулатора между политическите, бизнес и потребителски интереси в условия на чести предсрочни избори и бързопроменящи се състави на Народното събрание.

В допълнение, подобна промяна в законово определената процедура за избор и допускане на номинации от по-широк кръг лица, различни от народните представители и парламентарните групи, ще разшири кръга от възможни кандидатури, ще облекчи политическата отговорност и значително ще повиши независимостта и общественото доверие спрямо състава на Комисия за енергийно и водно регулиране.
Смятаме също така, че в процедурните правила (за изслушване, излагане на концепции и т.н.) следва да бъде регламентирано и участието на всички заинтересовани страни, с възможност за задаване на въпроси на кандидатите, дори без право на глас в гласуването. На мнение сме, че задълбочената експертиза на пазарните участници може да допринесе за по-качествения дебат и съответно – по-добър избор на състав на Комисията.

Надяваме се предстоящата процедура за избор на председател на КЕВР да бъде съобразена с по-горе предложените аргументи на АСЕП. По този начин ще се разшири кръга на кандидатите с доказали се независимима експертиза, участващи активно в развитието на енергийния и воден сектор и притежаващи нужните професионални и личностни качества за заемане на отговорния пост на председател на КЕВР.

С УВАЖЕНИЕ,

…………………………………
СОНЯ НИКОЛОВА-КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ