Предварително становище на АСЕП относно Проект на ПТЕЕ

Във връзка с публикувания на 20.11.2019 г. Проект на Правила за търговия с електрическа енергия от Комисия за енергийно и водно регулиране (линк), Асоциация свободен енергиен пазар изразява следното предварително становище:

 АСЕП одобрява въвеждането на нов вид търговски участник на електроенергийния пазар – агрегатор на група от обекти, което е важна стъпка за ефективното управление на електроенергийната система и осигуряване на по-високо ниво на конкуренция между доставчиците на балансиращия пазар. Считаме обаче, че в ПТЕЕ изрично трябва да се посочи, че агрегаторът на група от обекти, независимо дали е производител или търговец, трябва задължително да притежава лицензия, допълнена с права и задължения на координатор на балансираща група;

 АСЕП категорично подкрепя Параграф 5 от Проекта, който въвежда възможността финансовият риск за сключените сделки на борсовия пазар да не се управлява ексклузивно от борсовия оператор, а да може да бъде поет от клирингова къща, каквато е световната практика. Това е промяна, за която търговските участници настояваха близо две години. Изразяваме очакванията си в най-кратки срокове да сме свидетели на реалното заработване на клирингова къща на БНЕБ ЕАД;

 Подкрепяме Параграф 28, т.4 за заличаване на ал. 10 на чл 56а, което да ограничи възможнотта за нерегламентирано прехвърляне на количества между крайните снабдители и електроразпределителните предприятия. Настояваме, при установени от КЕВР подобни практики, да се санкционират съответните извършители;

 Обръщаме внимание на сериозния проблем, който наблюдаваме с неспазване на определените с решение на КЕВР количества за обществена доставка. Няма никакъв резон от регулаторно определяне на подобни количества, ако те не кореспондират с реалните продажби от Обществения доставчик към крайните снабдители. Още повече, на база определените количества се ценообразува т.н. „миксова цена“, от което следва, че всяко неизпълнение на тези количества прави тази цена неразходоориентирана. Неспазването, също така, пряко рефлектира в ограничаване на ликвидността на свободния пазар и подвежда чрез погрешни пазарни сигнали търговци и потребители спрямо очакваните от производителите количества. Като устойчиво решение предлагаме Обществения доставчик да осигурява количества за обществена доставка на крайните снабдители до размера на определените за съответния период в ценовото решението на КЕВР. При непредвидени обстоятелства, чл. 31б. от Закон за енергетика, дава право Регулаторът да изменя разполагаемостта и количествата, в съответствие с които Общественият доставчик е длъжен да сключва сделки с крайните снабдители. Като плавен преход към пълната либерализация, в ПТЕЕ трябва да се даде възможност на крайните снабдители да закупуват при необходимост допълнителни количества извън регулаторно определените им от организиран борсов пазар. Считаме, че досегашната практика за безлимитно закупуване от Обществения доставчик противоречи на Закона за енергетика и АСЕП ще предложи редакция, която да приведе ПТЕЕ в съответствие с чл. 21, ал. 1, т.21 и чл. 31б от Закона за енергетика;

 През март 2019 г. в Преходни и заключителни разпоредби към Правила за измерване на количеството електрическа енергия се заличи чл. 31б от ПТЕЕ , с което се премахна възможността (а не задължението) на търговците на електрическа енергия да изискват от крайните си клиенти обезпечение по цена „Задължение към обществото“. Това поставя търговците в неравностойно положение, тъй като те остават задължени лица по ЗЕ да обезпечават вземанията от своите клиенти за ЗкО пред ФСЕС, без да имат възможност да гарантират тези вземания. Настояваме в настоящия проект на ПТЕЕ да се включи заличеният чл. 31б, тъй като той имаше още една съществена функция – регламентираше разходването на събрани от потребители обезпечения целево, само за покриване на задължения за ЗкО към ФСЕС , което представляваше регулаторна защитава крайните клиенти от възможни злоупотреби със средствата им.

След провеждането на Общественото обсъждане на Проекта на ПТЕЕ, насрочено за утре, АСЕП ще входира в Комисия за енергийно и водно регулиране окончателното си становище, което отново ще публикуваме на интернет страницата си.