Позиция на АСЕП относно ръста в постигнатите цени на БНЕБ ЕАД

Изх. № АСЕП  / 04.12.2018

До:

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Р. БЪЛГАРИЯ

 

Копие до:

Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

 

ОТНОСНО: Драстичен ръст в цените на електроенергията на едро в България през второто полугодие на 2018г.

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

 

Като обединение на редица търговци на електроенергия, Асоциация свободен енергиен пазар е длъжна да Ви информира относно изкривяванията на свободния пазар на електроенергия в България, които все повече се разрастват и дават негативни финансови отражения върху всички търговски участници.

За последната година се предприеха редица законови и нормативни промени, целящи изсветляване на търговията на едро на свободния пазар и осигуряване на по-голяма конкуренция  на предлагане чрез задължение за продажба на енергията, произведена от  ВЕИ и ВЕКП производители (с 4 и над 4МВт инсталирана мощност) на организиран борсов пазар. Тези мерки бяха предприети в следствие на редица изказвания на работодателски асоциации и призиви за протести поради повишената цена на електроенергията в края на 2017 г. Точно една година по-късно, равносметката показва, че върху цените на свободен пазар  отново влияят множество непазарни фактори и на практика подобрение в конкуренцията не се наблюдава.

През последните месеци цените на сегмент „Ден напред“ на БНЕБ ЕАД отчитат огромни флуктоации с постоянна тенденция за необосновано висок ръст, като за настоящата седмица дори надминаха 207 лв. за Мвтч базова енергия. Това принуди редица големи индустриални потребители да предприемат крайни мерки по ограничаване на производствени мощности и освобождаване на работници. Подкрепяме напълно позицията и притесненията на крайните клиенти, изразени в официалните писма на Асоциация на индустриалния капитал и Холдинг Загора и заставаме зад исканията им. Още повече, заради липсата на каквато и да е предвидимост върху цените на БНЕБ ЕАД, търговците на електроенергия вече претърпяха огромни финансови загуби, оказаха се във фактическа невъзможност да изпълняват сключени договори и напуснаха пазара -доброволно или принудително отстранени.

Въпреки справедливите искания, считаме, че реакцията на потребителите на свободен пазар е закъсняла, тъй като индикациите за изкривяване на пазара се наблюдават от началото на 2018 г. и бяха заложени още с последните изменения на Закона за енергетика, Правила за търговия с електрическа енергия и Правилата за търговия на БНЕБ ЕАД. АСЕП многократно алармира в официални писма институциите за допуснатите сериозни пропуски и негативните ефекти, които ще имат те за пазара, но не бяха предприети никакви насрещни действия. Така например, § 67 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетика само допълнително увеличи пазарната мощ и концентрация на Национална електрическа компания ЕАД, респективно БЕХ ЕАД, които осигуряват основните количества енергия на БНЕБ ЕАД. При неконкурентен пазар от страна на предлагането, какъвто наблюдаваме в България, продаването на енергията от ВЕИ на борсов пазар от НЕК ЕАД предостави допълнителен инструментариум за влияние върху постигнатите цени на БНЕБ ЕАД чрез контролирано производство на централи и оферирани цени за продажба. Определената от КЕВР Прогнозна пазарна цена (ППЦ) в размер на 70 лв. за МВтч базов товар и липсата на навременна актуализация позволи НЕК ЕАД да реализира извънредни приходи за всяко отклонение между ППЦ и реалната борсова цена, което дава допълнителен стимул за непазарно поведение с цел завишаване на постигнатите цени на БНЕБ ЕАД. В допълнение към изложеното – следва да бъде потърсен отговор на въпроса: разполагат ли всички търговски участници с равнопоставен достъп до информация относно продуктите, които предстои да бъдат предлагани?

Подобни нетърговски практики и вътрешнохолдингови договорки прозират и в поведението на ТЕЦ Марица Изток 2, който непрекъснато ограничава производствени мощности с неясния аргумент „Търговски график-резерв“. Освен че намаленото предлагане е сред основните причини за драстичния ръст на цената на БНЕБ ЕАД, ограничаването на централата допринася за допълнително утежняване на финансовото ѝ състояние, въпреки заявката за спешни мерки за стабилизация. При цена на въглеродни емисии от 25 евро/тон, според нашите изчисления предлагане на пикова енергия би гарантирало едни добри приходи на централата.

АСЕП призовава за предприемането на реални мерки, но за разлика от предишните изменения  в нормативната база,  настояваме този път да бъдат добре премислени, анализирани, с дългосрочен ефект и предварително обсъдени с всички заинтересовани страни. В тази връзка, представяме на Вашето внимание най-съществените проблеми, които се наблюдават на българския електроенергиен пазар и рефлектират в несправедливи цени на едро:

  • Докато предлагането на енергия на БНЕБ ЕАД е концентрирано в три търговски дружества (НЕК ЕАД, АЕЦ Козлодуй ЕАД и ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД), част от една и съща холдингова структура, е невъзможно постигането на реална конкурентна среда и борсова цена, определена единствено от пазарни принципи. Подобна концентрация в рамките на вертикално интегрирано предприятие позволява нерегламентиран обмен на търговска информация и синхронизация на действия между производителите и контролиране на предлагани количества и цени;
  • Моделът с определяне на Прогнозни пазарни цени от Регулатора е неприложим и несправедлив. Устойчиво решение е моделът договори за разлика, който се базира на реално постигнати цени, а не на мъгляви прогнози;
  • Липсата на какъвто и да е регулаторен контрол върху Правилата и решенията на БНЕБ ЕАД, едновременно с липса на външен клиъринг по сетълмент цени. Показателно е ситуацията от 10 октомври, когато поради грешка беше обявена цена от близо 5000 лв/Мвтч вопределени часове от деня. Неспазване на разписаната процедура в Правилата от самия борсов оператор причини големи финансови щети на множество търговци на електроенергия;
  • Към момента липсва каквато и да е информация относно предприетите от Комисията за енергийно и водно регулиране действия по прилагане на Регламент 1227/2011 (REMIT);
  • Намалено търгуване на дългосрочни продукти за 2019 г, чийто обем е крайно недостатъчен за осигуряване на базовото потребление и да дадат относителна стабилност на пазарните участници в лицето на търговци на електроенергия и индустриални потребители;
  • Липса на маркет-мейкър на БНЕБ ЕАД – регистриран търговски участник, чиято функция е поддържане на определено ниво на цена  купува/продава,  както и съответните количества, т.е. купува/продава от началото  до края на борсовия ден. Цените, които маркет мейкъра ще определя, трябва да са максимално близки до пазарната реалност. Предвид факта, че ТЕЦ Марица Изток 2 има около 50 МВт базов товар продаден за календарната 2019г. , считаме, че за добро решение именно тази централа да поеме позиция на маркет-мейкър на БНЕБ ЕАД
  • Считаме, че липсата на разнообразни възможности за хеджиране и покупка на електроенергия за свободния пазар ще продължи и в първите месеци на 2019г. Според очакванията ни, за да могат търговците да изпълняват договорите си за доставка към клиенти и да се снабдят с необходимата енергия при това ограничено ниво на предлагане, ще има презастраховка от тяхна страна, която ще се изрази в по-високи максимални цени при подаване на оферти към БНЕБ ЕАД. Това допълнително ще води до изкривяване на кривата на търсене и предлагане и ще рефлектира в още по-голямо увеличение на клиринговата цена на „Ден-напред“.

 

С оглед гореизложеното, бихме желали категорично да заявим, че поемането на всички негативи на описаните пазарни и непазарни дефекти от страна на търговците (каквато тенденция се наблюдаваше в края на 2017 г), би било крайно несправедливо и за пореден път би означавало липса на отговорност от институциите и воля за устойчиви и дългосрочни мерки в полза пълната либерализация на пазара за електрическа енергия. Развитието на свободния пазар следва да се отнесе не само спрямо  търсенето (търговци и потребители), но и спрямо източниците на предлагане (производителите). Именно поради тази причина, борсовият пазар трябва да се разглежда едновременно като функция на търсене и предлагане, което не кореспондира с изявлението на БНЕБ ЕАД от последните часове, че „Увеличението на средната цена на пазар „Ден напред“ през последните дни е обусловена от повишеното ниво на търсене на електрическа енергия   

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ