ПОЗИЦИЯ НА АСЕП И АТЕБ ОТНОСНО ЕКСТРЕМНИ ЦЕНИ ЗА БАЛАНСИРАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2024 Г., ЗАСТРАШАВАЩИ ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ НА ПАЗАРА И СИГУРНОСТТА НА СИСТЕМАТА

Изх. № 391 /12.06.2024

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
НА ВНИМАНИЕТО НА
МИНИСТЪР ВЛАДИМИР МАЛИНОВ

ДО
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ – ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ

ДО
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
ПРИ 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ – Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ

КОПИЕ ДО
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
НА ВНИМАНИЕТО НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР – Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ

ОТНОСНО: ЕКСТРЕМНИ ЦЕНИ ЗА БАЛАНСИРАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2024 Г., ВОДЕЩИ ДО ЗАСТРАШАВАНЕ ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ НА ПАЗАРА И СИГУРНОСТТА НА СИСТЕМАТА

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ДОБРЕВ,

Днес, 12.06.2024 г. независимият преносен оператор публикува окончателни цени за балансираща електрическа енергия за периода 01.05.-31.05.2024 г., вероятно изчислени съгласно новоприетата от КЕВР Методика за определяне на цените на балансиращата електрическа енергия по чл.21, ал.1, т.11 от ЗЕ, обн., ДВ, бр. 37 от 26.04.2024 г., в сила от 01.05.2024 г. Цените за недостиг и излишък драстично се различават от прогнозните данни, подавани от оператора до момента, които също бяха не по-малко шокиращи. В окончателния сетълмент са публикувани цени за излишък до -2 684.50 лв./МВтч и за недостиг – до 6 342.00 лв./МВтч. В резултат, окончателните разходи за балансиране за месец май 2024 г. на координаторите на балансиращи групи надхвърлят десетократно всякакви прогнози и представляват категорично непредвиден и необезпечен търговски риск, защото тези обстоятелства настъпват при валидни търговски договори, сключени с клиентите ни (потребители и производители) при действието на отменената Методика на КЕВР. В резултат на координаторите в последния момент се прехвърля непосилна финансова тежест, която очевидно регулаторът не е оценил при поредните драстични промени “ad hoc” в регулацията в сектора.

Ето защо, с настоящото ви информираме, че координаторите на балансиращи групи са принудени да префактурират директно разходите за балансиране за месец май 2024 г. на своите клиенти, поради липса на каквато и да друга възможност за реакция. Дори това действие от наша страна няма да предотврати поредица от фалити в сектора, а само ще провокира серия от съдебни спорове, което ще предизвика удар върху финансовата сигурност на пазара. Вече изпратените данни за небаланси ще увеличат и гаранционните обезпечения към ЕСО ЕАД – увеличение, което при създалата се ситуация повечето координатори няма да имат възможност да изпълнят, след което ЕСО ЕАД ще трябва да прекрати участието им на пазара на електрическа енергия. Вероятността от унищожаване на цял сектор от икономиката, като фирми за изграждане и поддръжка на централи от възобновяеми енергийни източници, е изключително висока. Обръщаме внимание, че самите ВЕИ производители нямат възможност да поемат тези разходи и ще бъдат принудени да прекратят дейност, което ще доведе и до системен риск от невъзможност за управление на енергийната система.

Следва да имате предвид, че поради обективната невъзможност да изпълняваме задълженията си по балансиране, поради неприемливите нива на цените за недостиг и излишък, още от 01.07.2024 г. голяма част от координаторите ще бъдат принудени да изпратят клиентите си на доставчик от последна инстанция. Това от своя страна ще предизвика сериозна опасност за финансовата стабилност при самите тях и ще провокира финансова лавина от нестабилност в сектора.

Ситуацията е пореден пример за нарушаване на всички предпоставки за осигуряване на еднакви условия на конкуренция, при които електроенергийните предприятия да са подчинени на прозрачни, пропорционални и недискриминационни правила, такси и третиране, по-специално в областта на задължението за балансиране (чл.2, ал.1, т.14 от ЗЕ).

АПЕЛИРАМЕ ЗА ВАШАТА СПЕШНА НАМЕСА ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СИТУАЦИЯТА В РАМКИТЕ НА 48 ЧАСА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАВИСИ ФИНАНСОВАТА СТАБИЛНОСТ НА ПАЗАРА И СИГУРНОСТТА НА СИСТЕМАТА.

С УВАЖЕНИЕ,

Атанас Димов
Председател на УС на АТЕБ

Соня Николова-Кадиева
Председател на УС на АСЕП