Позиция на АСЕП в подкрепа предложението на Делян Добрев за отпадане на §3. от ЗДБР, удължаващ събирането на вноски от търговци и производители

Изх. № АСЕП 415/26.07.2023 г.
До:
ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА „ГЕРБ-СДС“

ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА „ВЪЗРАЖДАНЕ“

ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Копие до:
Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

ОТНОСНО: Позиция в подкрепа внесеното от Делян Добрев предложение (49-354-04-145 от дата 19/07/2023) за изменение и допълнение на приетия на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Р. България за 2023 г

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото писмо Асоциация свободен енергиен пазар изразява категорично своята подкрепа на внесеното предложение от Делян Добрев (49-354-04-145 от дата 19/07/2023) за изменение и допълнение на приетия на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Р. България за 2023 г. (49-302-01-44, внесен от Министерски съвет на 05.07.2023 г.).

Предложените редакции от народния представител включват отпадане на спорния §3. от Преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта, който въвежда в противоречие с препоръките на Европейската комисия събиране на вноски от производители и търговци на електроенергия без необходимата правна и практическа обосновка. Подобно законодателно действие би било дискриминационно, ще съставлява негативен инвеститорски сигнал, нарушава пазарните принципи и стимулите за развиване на свободната частна дейност, отнемайки де факто приходи от едни групи търговски участници с цел безвъзмездно предоставянето на друга група.

Напомняме, че същите текстове бяха въведени с период на действие до 30.06.2023 г. в изпълнение на задълженията ни като страна-членка по изпълнение на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията. Регламентът изрично посочва, че е с временен характер и цели да преодолее енергийната криза в ЕС за зимния сезон 22/23 г. чрез въвеждане на извънредни, краткосрочни мерки с ограничен период на действие. Член 22 „Влизане в сила и прилагане“ от него определя, че събирането на вноски за т.нар. свръхприходи (членове 6, 7, и 8) се прилага от 1 декември 2022 г. до 30 юни 2023 г. В последствие Европейската комисия излезе с препоръки за отпадане на всички непазарни механизми, тъй като няма обективни причини за продължаване на тяхното действие.
Аргументите към въвеждането на §3 от ПЗР, че законовите текстове се налагат за изпълнение на Решение на Народно събрание (Обн. ДВ бр. 90, от дата 11.11.2022 г.) за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия за периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г., приемаме за невалидни. От една страна, Решението на НС не се изпълнява през последните четири месеци – последната приета програма от Министерски съвет е с действие до м. март 2023 г. От друга страна, Решение на НС, без да има действие на Регламента за спешна намеса на ЕС, би оправдало осигуряване на средства единствено от държавни производители, а не от частни субекти – търговци и производители. Дори и въвеждане с чисто превантивен ефект при евентуални високи цени през зимата е неоснователно, тъй като сме убедени, че при повтаряне на кризата отново ще има въвеждане на колективни действия на ниво ЕС, които няма как да бъдат предвидени към настоящия момент. И последно, но не на последно място, енергетиката не може да бъде инструмент за влияние в годината на перманентните политически избори.

Още повече, през последните месеци виждаме успокояване на пазара на природен газ и електроенергия и стабилизиране в устойчиви нива, няма сигнали за възпроизвеждане на енергийната криза. В допълнение, както неведнъж сме алармирали, програмата за компенсиране на небитовите потребители е неефективна и няма никакъв устойчив дългосрочен ефект. Освен че помощта не е диференцирана по никакви критерии, средствата не са обвързани с намаляване на инфлация, енергийно потребление или инвестиции в енергийна ефективност, като не изпълняват препоръките на Европейската комисия.
С оглед на по-горе изложените аргументи, Асоциация свободен енергиен пазар апелира към парламентарните групи за подкрепа на внесеното от народния представител Делян Добрев предложение (49-354-04-145 от дата 19/07/2023) при обсъждането и гласуването на второ четене на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. Членовете ни остават в готовност за участие в работни групи и предоставяне на допълнителна експертиза при необходимост.

С УВАЖЕНИЕ:

……………………
СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ