Позиция на АСЕП във връзка с проведена среща в КЕВР по повод свръхвисоки цени за балансиране, вследствие новата Методика в сила от 01 май

Изх. № АСЕП 498/04.06.2024 г.

До:
ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Копие до:
Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЕСО ЕАД

ОТНОСНО: Позиция на АСЕП във връзка с проведена среща на 30 май по повод Методика за определяне на цени на балансираща енергия, влязла в сила на 01.05.2024 г.

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,
От името на Асоциация свободен енергиен пазар бихме искали отново да благодарим за поканата за експертна среща със заинтересованите страни, която се проведе на 30.05.2024 г. в сградата на Комисия за енергийно и водно регулиране. Поводът за нея бяха изразените силни притеснения от редица търговски участници и секторни асоциации за публикуваните първи прогнозни данни за ценовите нива на балансиращите цени, изчислени съгласно новата Методика за определяне на цени на балансираща енергия, влязла в сила от 01.05.2024 г. Данните от сайта на ЕСО ЕАД показват многократно завишени разходи за балансиране, като окончателния сетълмент предстои да се публикува през следващите дни.
По време на срещата, представителите на Електроенергиен системен оператор предоставиха на всички участници данни в опит да защитят тезата, че новата Методика оказва благоприятно развитие за балансиращия пазар чрез драстично увеличените цени за балансираща енергия при недостиг, с формалния аргумент, че участниците ще бъдат по-точни в прогнозите си и ще управляват по-ефективно небалансите си чрез интрадей пазара. Принудителните административни мерки, каквато в случая е Методиката, може да имат дисциплиниращо и превантивно действие, само ако страните, засегнати от Методиката, са действали в условия на пълна информираност и компетентност по отношение работата и управлението на балансиращия пазар. Това включва пълна информираност от данните от средствата за измерване през данните за наличие на балансиращи мощности, начина на тяхното управление, системния небаланс на електроенергийната система до възможностите за реагиране през платформи за търговия в най-близкия период до момента на системния небаланс. Всяко друго поведение от страна на приемащите и прилагащите административния акт Методика за определяне цени на балансираща енергия няма да има никакъв дисциплиниращ ефект, а само негативен финансов такъв за ползвателите на балансиращия пазар.
По отношение на графики и таблици, които бяха предоставени по време на цитираната по-горе среща, след необходимото време за анализ, бихме искали да посочим следното:
• Представената таблица от ЕСО ЕАД с небаланси на координатори на балансиращи групи за дата 19.05.2024 г. не отразява действителния небаланс на участниците. Към датата на срещата ЕСО ЕАД не разполага, както и всички координатори на стандартни балансиращи групи, с данни от меренията (което не беше изрично уточнено) на потребителите със СТП профил – всички битови потребители и голяма част от небитовите. Сумарно, те съставляват приблизително половината товар на електроенергийната система, което значително променя представените количествени стойности за небаланси.
• Небалансите на координаторите са представени като количествена стойност и по този начин не става ясно какво е отношението им към цялостния размер на всяка балансираща група.
• Представената таблица включва 72 координатора на балансиращи групи при общ брой активни такива към 19.05.2024 г. съгласно публичните регистри на ЕСО ЕАД, от 64 координатора на стандартни и комбинирани балансиращи групи. Отделно към тях има координатори на специални балансиращи групи, които по списък от ЕСО съставляват 20 на брой, или общ брой от 84. Не става ясно кои координатори на балансиращи групи са изключени и на какъв принцип. Също така, координаторите на специални групи не са обозначени изрично и не става ясно къде стоят техните небаланси. В предоставената таблица отсъстват и търговци на електроенергия, които пряко се балансират в ЕСО ЕАД и техните небаланси би трябвало да влизат в общия небаланс на системата.
• За съпоставка с поведението на балансиращия и интрадей пазара за дата 19.05.2024 г, беше изведен друг случай с екстремални цени за недостиг от 28.05.2024 г., като според ЕСО ЕАД благодарение на прогнозните високи цени за 19.05., търговските участници са балансирали непокритите си позиции от интрадей пазар. Според ЕСО ЕАД двата случая с голям недостиг са аналогични и затова може да се търси сравнение в поведението на търговските участници спрямо техните небаланси. Факт е, че на 19.05 над 85% от небаланса в системата е бил непланиран и причинен от хиляди ВЕИ производители, поради неточности в предварителната метеорологична прогноза, която се използва при подаване на графици в допълнение и с неработния ден неделя на тази дата. Също така е факт, че в цитирания случай на 28.05 екстремният небаланс в ЕЕС е причинен от авария в един участник –конвенционален производител на електрическа енергия. Поради авария централата преустановява производство и поради този известен нему факт закупува необходимите количества от интрадей пазара. Не може да се търси аналогия между двата случая и те по никакъв начин не са свързани с новата Методика и не могат да се използват като аргумент в подкрепа ползите от нейното въвеждане. Вероятно поради тази причина не бе и предоставена аналогична на таблицата за небаланси на координаторите на БГ от 19.05.2024.
Същевременно, на 03.06.2024 г. КЕВР публикува на интернет страницата си новина за проведената среща. За съжаление, текстът на регулатора съдържа множество неточности и квалификации, които НЕ говорят за нейната независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност (съгласно чл.10, ал.3 от ЗЕ) и биха подвели крайните клиенти на електроенергия:
• Съгласно съобщението, новата Методика „въвежда принципите на ценообразуване, прилагани от всички европейски енергийни регулатори“, което категорично не е вярно. Коефициенти, умножаващи реалните разходи за балансиране на системата, каквито се включват в новата Методика, не се прилагат във всички европейски пазари, а само в няколко държави, като например Германия, но тя не може да бъде съпоставена с българския пазар нито като достъп до данни в реално време, нито като процент умни измервателни средства, нито като конкуренция на източници на балансираща енергия.
• Съобщението посочва, че „преобладаващата част (от координаторите) не са имали проблеми с балансирането, тъй като правилно са изготвяли своята прогноза и портфолио“. Това твърдение също не е вярно, тъй като в предоставената таблица от ЕСО ЕАД няма координатор без небаланси в посочения ден, т.е. всеки от тях неправилно е изготвил своята прогноза. Единствената разлика е посоката на небаланса – дали са били в излишък или недостиг в конкретния ден. Това е и философията за съществуването на балансиращ пазар, всяко отклонение от прогнозата да се купува и продава на балансиращ пазар. Самата електроенергийна система е съвкупност от енергийни обекти, които се намират в относителна динамика. Както стана ясно по-рано, недостигът в системата на 19.05.2024 е бил причинен в огромна степен от ВЕИ, следователно балансираща група, в чийто състав има ВЕИ производители, са били с по-големи недостици, а не поради неефективно управление на небалансите. Също така съобщението продължава с „Данните на ЕСО ЕАД показват, че високи разходи за балансиране през месец май са имали само 5 от десетките активни търговски участници на балансиращия пазар. Това твърдение отново не е вярно, защото всеки един участник на пазара на електрическа енергия, било то потребител или производител, ще има петкратно по-високи разходи, отколкото би имал с методиката преди 01.05.2024 г. Освен това дневните количества небаланс не дават представа за разходите за балансиране, защото не са отнесени към цена на балансираща енергия за съответния интервал, която е различна за всеки интервал от деня.
• С цитираното прессъобщение КЕВР внушава на потребителите на електроенергия, че финансовите резултати от новата Методика могат да бъдат не просто неоспорим факт от един административен акт, а може да се ползва от крайните клиенти за разваляне на договори и миграция към други доставчици. Остава да чуем кои са печелившите имена!

С УВАЖЕНИЕ:
……………………
СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ