Писмо до АСЕП за възлагане на финансова инспекция на ЕСО ЕАД

ДО Г-ЖА СОНЯ НИКОЛОВА-КАДИЕВА
(на Ваш изх. № АСЕП /13.12.2018)

УВАЖАЕМА Г-ЖО КАДИЕВА,

Във връзка с постъпил в Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) Ваш сигнал под горния номер и сигнал. препратен по компетентност до АДФИ от Министерство на финансите, съдържащи твърдения за нарушения е „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, свързани с разходването на средствата за балансиране на електроенергийната система за всеки период на сетълмент, Ви уведомянвам:

Постъпилите сигнали по чл. 5, ал.1 , т.1 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ) са разгледани от посточнната комисия по чл.5, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗДФИ (ППЗДФИ), определена със заповед на директора на АДФИ.

Сигналите са в съответствие с изискванията на чл. 4 от ППЗДФИ, поради което от Комисията е извършена оценка за ефективността от възлагането на финансова инспекция въз основа на критериите, посочени в чл. 5, ал.2 от ППЗДФИ.

Финансовата инспекция в ЕСО ЕАД ще бъде възложена при наличие на административн капацитет при условията на чл. 8б от ППЗДФИ, във връзка с чл. 5, ал. 1, т.1 от ЗДФИ. Задачата на финансовата инспекция ще бъде свързана с проверка на законосъобразността на финансово-стопанската и отчетната дейност относно събирането и разходването на средствата за балансираща енергия през 2018 г. при регулирани, включително при преференциални цени на електрическа енергия.

ГЕОРГИ НАЧЕВ,
ДИРЕКТОР
АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТА