Писмо на АСЕП с искане за намаляване на „Риск параметъра“ при определяне на обезпечения към БНЕБ

Изх. № АСЕП –281/ 07.04.2020
ДО
Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД

Копие до
ДОЦ. Д-Р МАНЮ МОРАВЕНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА ЕАД

ОТНОСНО: Необходимост от преизчисляване и намаляване на Риск параметъра във формулата за определяне на обезпечения за сегмент „Ден напред“ и „В рамките на деня“

УВАЖАЕМИ Г-Н КОНСТАНТИНОВ,

Основната цел на Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) е изграждането на реална конкурентна среда на българския пазар на електроенергия и осигуряване на по-широк и равен достъп до пазара по отношение на всички участници. Обръщаме се към Вас във връзка с формулата за изчисляване на обезпечения за търговия към БНЕБ ЕАД. От една страна, не считаме, че отговаря на настоящата пазарната ситуация и рисковата експозиция на БНЕБ ЕАД, а от друга, че поддържането на подобна свръхобезпеченост отговаря адекватно на националните усилия за предприемане на редица мерки за финансови облекчения на бизнеса по време на извънредно положение.

За изчисляване на изискуемото обезпечение при търговия, съществена тежест има т.нар. Риск параметър – цена, определена в EUR/MWh, която обозначава очакваната най-висока среднодневна цена. Рисковите показатели се изчисляват и анализират ежедневно, като се променят когато са налични съществени разлики в стойностите, които могат да повлияят на рисковата експозиция на борсовия оператор.

Както се посочва на сайта на БНЕБ ЕАД, действащите стойности са базирани на исторически данни и са определени съгласно настоящите пазарни условия, като в сила от 15 ноември 2017 г. Риск параметърът е в размер на 83 евро/МВтч. Настоящата стойност обаче, категорично не отговаря на променените пазарни условия поради обявеното извънредно положение от Народно събрание и разпространението на Covid-19 във всички европейски страни.

Данните за търговия на БНЕБ ЕАД до момента показват средномесечни стойности за търговия на базов продукт 55,30 лв/МВтч за месец март и 44.95 лв/МВтч за месец април (до 07.04). Тези необичайно ниски нива ще се задържат със сигурност за срока на действие на извънредно положение в България, като всички пазарни прогнози показват възстановяване на ценовите нива най-рано през второто полугодие на 2020 г.

При настоящата стойност на риск параметъра в размер на 83 евро/МВтч, при покупка на 1 МВтч електроенергия на сегмент Ден напред през м. април при средна цена 44.95 лева, изискуемото обезпечение ще бъде в размер на 487 лв/МВтч, или над 10 пъти реалната стойност на сделката. БНЕБ ЕАД е свръхобезпечената страна в случая, което несправедливо и излишно натоварва търговските участници в условия на влошена икономическа среда.

С оглед на по-горното, настояваме за навременно отчитане на настоящите пазарни условия при изчисляване на изискуемите обезпечения за търговия на платформата на БНЕБ ЕАД и намаляване на стойността на рисковия параметър. Това действие е задължително, още повече поради обстоятелството, че съгласно Закон за енергетика БНЕБ ЕАД е единственият лицензиран борсов оператор в България и трябва да предоставя справедливи и съобразени с конюктурата условия за извършване на тази дейност от търговските участници.

С УВАЖЕНИЕ,

МАРИЯ КРЪСТЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР