Писмо на АСЕП до Столична община относно продажба на свободен пазар от ВЕКП на Топлофикация София ЕАД

Изх. № АСЕП 241/ 05.04.2019
ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОТНОСНО: Изпълнение на чл. 100 от Закон за енергетика за продажба на свободен пазар на електроенергията от ВЕКП, собственост на Топлофикация София ЕАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Основния приоритет на Асоциация свободен енергиен пазар е установяването на стабилен, прозрачен и конкурентен електроенергиен пазар. Както добре сте запознати, секторът в България претърпя сериозна трансформация през последната година, като голям брой производители бяха задължени да преустановят продажбата на електроенергия изцяло по преференциални цени към Национална електрическа компания ЕАД, в качеството й на Обществен доставчик, и да преминат към т.нар. „договори за премии“.

Като задължено лице по чл. 100 от Закон за енергетика, в сила от 01.07.2018 г., общинското дружество Топлофикация София ЕАД е длъжна да реализира произведената от когенерациите си електроенергия (т. нар. ВЕКП – високоефективно комбинирано производство) на свободен пазар. За настоящия ценови период (Решение № Ц- 10 от 01.07.2018 г) Регулаторът е определил преференциална цена за електрическата енергия на дружеството в размер на 148,16 лв./MWh, от коитоФонд сигурност на електроенергийната система изплаща фиксирана премия по чл. 33а от ЗЕ в размер на 77,51 лв./MWh, а разликата от 70,65 лв/ MWh (т.нар. ППЦ) дружеството трябва да си набави от продажбата на свободен пазар. Следователно, всяко отклонение от ППЦ поради търговската политика и поведение на топлофикацията, рефлектира директно в по-високи или по-ниски приходи за дружеството.

Важно е да се отбележи, че Топлофикация София ЕАД предоставя регулирани от Комисия за енергийно и водно регулиране услуги и направените разходи и приходи влизат в ценообразуването и се заплащат от крайните клиенти. Така например, при заложени от КЕВР за настоящия ценови период общо 830 750 MWh производство, дори 1 лв. разлика в продажната цена за MWh, би рефлектирал в близо милион по-малко или повече приходи за общинското дружество.

Топлофикация София е регистриран участник на Българска независима енергийна борса ЕАД със статус активен. За съжаление, това са единствените публични данни за дейността й на борсовия пазар. Няма достъпна обобщена информация относно цените, на които е реализирана произведената от дружеството електроенергия, на кои сегменти е предложена, които биха били показателни за нивото на ефективно управление на дръжеството. Като едно от най-социалночувствителните дружества, собственост на Столична община, бихме искали да предоставите публичен отчет без наличиетио на чувствителна търговска информация относно среднопретеглената цена, по която Топлофикация София ЕАД е реализирала електроенергията от ВЕКП и на кои борсови платформи като съотношение. Наличието на подобна информация се налага с оглед защита на обществения интерес и доброто корпоративно управление на търговските дружества, които стопанисва Столична община.

За изпълнение на чл. 100 от Закона за енергетика е регламентирана и възможност за продажба на електроенергията от ВЕКП чрез посредник – координатор на балансираща група. Считаме за съществен нормативен пропуск, че за дружествата, извършващи дейност по регулирани от КЕВР цени, не е предвидено изрично изискване за провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител – координатор на балансираща група. Единствено чрез публичен и конкурентен избор на изпълнител може да се гарантира спазването на обществения интерес и постигането на най-добри търговски условия. В случай, че Топлофикация София ЕАД се е възползвала от правото си да използва посредник при продажбата, АСЕП настоява изпълнителят да бъде избран чрез публична тръжна процедура.

В качеството Ви на принципал на най-голямото топлофикационно дружество в България, считаме за резонно да Ви алармираме за по-горе изложените детайли при изпълнение на Закона за енергетика, които могат да компроментират дейността на Топлофикация София ЕАД, отразявайки се негативно на финансовото й състояние и публичния й образ. Нужно е да отбележим, че заложените приходи от продажба на електроенергия от ВЕКП за настоящия ценови период надхвърлят 120 млн. лева и сформират близо една трета от общия размер на необходимите годишни приходи на дружеството. Останалите две трети се плащат от крайните потребители чрез цената за топлинна енергия, за това е от изключително значение да се намерят устойчиви способи за максимална ефективност и ефикасност при изпълнение на чл. 100 от Закона за енергетика.

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛКОВА-КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ