Писмо на АСЕП до БНЕБ с искане за намаляване на тарифите и временно замразяване на Contiunuous trading

До Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ
Изпълнителен директор
Българска независима енергийна борса ЕАД
гр. София 1000, бул. Княз Дондуков № 19
Е-mail: office@ibex.bg

КОПИЕ ДО
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
Министър
Министерство на енергетиката
гр. София 1000, ул. „Триадица“ 8
Е-mail: e-energy@me.government.bg

Относно: Необходимост от намаляване на действащата тарифа на таксите на БНЕБ и временна мярка за екран Continuous trading

УВАЖАЕМИ Г-Н КОНСТАНТИНОВ,

Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) е сдружение с нестопанска цел, представляващо колективния интерес на редица водещи търговци на електроенергия. Нашите действия са насочени към активно сътрудничество с институции за изграждане и установяване на напълно либерализиран пазар на електрическа енергия в България.

В във връзка с приетите последни промени в Закона за енергетика, в сила от 01.01.2018 г. АСЕП настоява за незабавни мерки относно:

1. Да бъде преразгледана установената тарифа за достъп и осъществяване на търговия на платформите на Българска независима енергийна борса. Подобна промяна в посока надолу на тарифата може да бъде компенсирана от повишения обем на регистрирани участници на БНЕБ, предвиждаща всички производители над 5 МВт инсталирана мощност да станат активни на платформите на организирания борсов пазар. За осигуряване на равен достъп на всички участници и изпълняване на задължението за търгуване на платформите на БНЕБ, от критична важност е намаляване на финансовата тежест от такси, които да влязат в сила заедно с промените в Закона за енергетиката,считано от 01.01.2018 г.

2. Замразяване на екран Continuous trading като временна мярка, която да бъде активна до промяна на правилата за работа на БНЕБ. Промените в правилата на борсата трябва да засягат следните аспекти:
– Страна по всички сделки, включително Continuous trading да бъде БНЕБ. Така би било възможно да се елиминира кредит риска и да се стимула ликвидността, тъй като БНЕБ ще стане продавач на всички купувачи и купувач на всички продавачи.
– Механизмът за сключване на сделки да бъде транспоформиран от „click matching” в “auto matching””. Чрез „auto matching“ сделките ще могат да се сключват автоматично, когато има съвпадение между цена на оферта за продажба и оферта за покупка. Това значително би намалило риска от злоупотреби.
– При въвеждането на bid/ask в Continuous trading екрана следва търговският участник да може да избира само мощност (MW), период на доставка и цена. Всички останали условия трябва да са автоматично еднакви. Това ще даде възможност на “auto matching” механизма да среща (match) сделките само по цени, а не по метод на плащане, гаранции за добро изпълнение, изисквания за неустойки и др.
– АСЕП предлага да се въведе „период преди търговия – pre-trade period“, който да предшества отварянето на БНЕБ за търговия и да има за цел даване на време на търговските участници да си сложат офертите за покупка и офертите за продажба. Така, в отварянето на continuous trading пазара в 9:00:00 (чч:мин:сек) няма да има възможност за нагласени сделки в 9:00:15 часа, защото търговските участници ще са подредили офертите си за покупка и продажба и в 9:00:00 и всички търговските участници ще имат равни шансове за успешни сделки. Чрез механизма „auto matching” всички сделки ще са между най-високата оферта за покупка и най-ниската оферта за продажба.
– В частта Mistrade е редно да се регламентира, че Mistrade трябва да бъде приет/отказан от отсрещната страна до 30 минути след получаването на писмена претенция от БНЕБ. Ако се остави вратата отворена (както е в момента) за приемане на Mistrade след 5 работни дни ще станем отново свидетели на злоупотреби, по лошия пример от 17.08.2017.
– Финансовите лимити за двата екрана Continuous trading и Auctions, трябва да следват една и съща логика или да се изчисляват и за двата екрана по един и същи начин.

Като сдружение, представляващо колективния интерес на търговците на електроенергия в България, настояваме за спешно реализиране на посочените мерки от страна на БНЕБ, за да не бъде застрашен процесът на пълна либерализация на електроенергийния пазар в България от 01.01.2018 г.

С уважение:
Соня Николова-Кадиева
(Председател УС, Асоциация свободен енергиен пазар)
22.12.2017 г.