Писмо до КЕВР с искане за актуализация на ППЦ и намаляване на размера на Задължения към обществото

Изх. № АСЕП – 220 / 08.01.2019

 

 ДO

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

ОТНОСНО: Настояване за преразглеждане на Решение № Ц-11 от 01.07.2018 и намаляване на определената за настоящия ценови период цена за Задължения към обществото

 

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ, 

Основния приоритет на Асоциация свободен енергиен пазар е изграждането на реална конкурентна среда на българския пазар на електроенергия и осигуряване на равнопоставеност по отношение на всички търговски участници.

С промяна в Закона за енергетика (Обн. ДВ, бр. 38 от 2018 г) се осъществи значителна промяна в електроенергийния пазар. От една страна, схемата за подкрепа на производителите на енергия от високоефективно комбинирано производство и от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW се промени от преференциални цени към т.н. договори за премии, а от друга, от  01.07.2018 г. приходите от цена Задължения към обществото(ЗкО) следва да се управляват от Фонд сигурност на електроенергийната система. Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗЕ КЕВР утвърждава размер на цена ЗкО или компонента от цена, чрез която всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система, включително операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, участват в компенсиране на разходите по чл. 34 и чл. 35 от ЗЕ. За настоящия ценови период с Решение № Ц-11 от 01.07.2018, КЕВР определи цена Задължение към обществото в размер на 36,75 лв./Мвтч

Важно е да се отбележи, че размерът на добавката ЗкО се определя от КЕВР на база множество прогнозни приходи и разходи на ФСЕС, сред които съществено значение имат приходи от продажба на CO2 квоти и стойност на изплащаните премии към ВЕИ и ВЕКП производители, които трябва да отразяват разликата между преференциалната цена за изкупуване и постигната борсова цена, както и некомпенсираните разходи на НЕК ЕАД за изкупуване на електрическа енергия, които се формират като разлика между реалните разходи за изкупуване на електрическа енергия и приходите, които би получил, ако реализира тези количества по пазарна цена.

Всяко отклонение от заложените в Решението прогнозни стойност от постигнатите реални нива  рефлектира като съществени дисбаланси в системата. Генерират се извънредно високи приходи за производителите (ВЕИ, ВЕКП производители и НЕК ЕАД), които са за сметка на по-големи разходи за потребителите.  От друга страна, наред с драстично повишената цена на електроенергията на свободния пазар, крайните клиенти са принудени да заплащат несправедливо и по-висока стойност на добавка Задължение към обществото, добавка, която търговците на електроенергия събират, финансово обезпечават и плащат към ФСЕС.

Също така, в настоящата пазарна ситуация на постоянно нарастващи цени на националната енергийна борса и повишено търсене, е справедливо да се насърчат търговските участници, които внасят електроенергия в България и покриват недостига в системата. Настояваме за отпадане на вноските в размер 5 на сто от приходите на търговци за внесената и продадена на пазара в страната електрическа енергия, регламентирани в чл.5, ал (2) от НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА НАБИРАНЕТО, РАЗХОДВАНЕТО, ОТЧИТАНЕТО И КОНТРОЛА НА СРЕДСТВАТА ФОНД „СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА“. Фактически, тази вноска противоречи и на Европейското законодателство за свободно движение на стоки и поставя България в неизпълнение на общностните принципи.

С оглед на по-горното, Асоциация свободен енергиен пазар мотивирано твърди, че има съществени резерви, които могат да се използват от Комисия за енергийно о водно регулиране за намаляване на цена Задължение за обществото за настоящия ценови период. Изчисленията показват, че ако за периода 01. февруари-30. юни ППЦ бъде определена в размер на 100 лв/Мвтч, цена за Задължения към обществото ще спадне с над 15%, което би значително намалило тежестта за крайните потребители и най-вече ще отразява справедливо реалните приходи и разходи:

 

При прогнозно потребление на вътрешен пазар, заложено за определяне на ЗкО за периода 01.07.2018 -30.06.2019 от 33 501 348 MWh:

  • разходите за компенсиране на 3 525 255 Мвтч енергия от ВЕИ при среднопретеглена ППЦ от 71, 86 лв/Мвтч са 796 691 000 лв, които съставляват 23,78 лв/Мвтч компонента от ЗкО.
    Средномесечно, производството на енергия, която трябва да се компенсира е 293 771 Мвтч. Следователно, ако актуализирана ППЦ влезе в сила от 01. Февруари до края на регулаторния период, приходите от ЗкО ще трябва да покриват за петмесечния период значително по ниски премии за 1 468 855 Мвтч. При  101,76 лв/мвтч среднопретеглена ППЦ за ВЕИ  това значи от общо разходи по преференциални цени 437 504 167 лв за 5 месеца, ЗкО трябва да покрива 288 033 500 лв. Разделено на средното вътрешно потребление за периода от 1 февруари до 30.06 (13 958 895 МВтч)  определя компонента ВЕИ от ЗкО в размер на 20,63 лв, или намаление от 3,15 лв

 

  • разходите за компенсиране на 2 927 659 енергия от ВЕКП при среднопретеглена ППЦ от 70,65 лв/Мвтч са 254 933 000 лв, които съставляват 7,61 лв/Мвтч компонента от ЗкО.

Аналогично на по-горните изчисления, ако КЕВР определи ППЦ от 100 лв/мвтч в сила от 01.02.2019, разходите за компенсиране на 1 219 857 мвтч ВЕКП енергия, които следва да се покриват от ЗкО ‚ ще бъдат само 69 626 400 лв. Тези разходи определят компонента ВЕКП от ЗкО в размер на  4.99 лв/мвтч, или намаление от 2.62 лв спрямо сегашните 7,61 лв

 

С оглед на по-горното, при актуализиране на ППЦ до 100 лв/мвтч в сила от 01.02.2019 г, това би означавало общо намаление от 5.77 лв от ВЕИ и ВЕКП компонента и крайна стойност от 30.98 лв/Мвтч цена Задължения към обществото.

Използваме случая да предложим за обществено обсъждане и нов модел за цена Задължения към обществото,  според който добавката да не се събира от крайните потребители, а да се калкулира директно в цената на активната енергия. Новият модел би улеснил работата на КЕВР по събиране и анализ на данни, като същевременно ще внесе прозрачност и прецизност при определяне на приходите и разходите в системата.

Като представители на асоцииран интерес, апелираме за предприемането на спешни мерки от Комисия за енергийно и водно регулиране  за справедливо отразяване на реалните приходи и разходи на търговските участници. Очакваме да предприемете в кратки срокове действия по преразглеждане на заложените величини в Решенията на Комисията за периода 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. и намаляване на добавка Задължение към обществото.

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ      

 

Линк към писмото