Писмо до ЕСО ЕАД относно използване на водосбора на яз. Белмекен

Изх. № АСЕП 271 / 22.01.2020
ДO
Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Копие до:
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Г-Н ИВАН ЙОНЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

ОТНОСНО: Публични изказвания от изминалата седмица, касаещи използването на водния ресурс на яз. Белмекен

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦАЧЕВ,

Обръщаме се към Вас във връзка с публичните изказвания от представители на изпълнителната власт през изминалата седмица, касаещи използването на водния ресурс на важни за електроенергийната сигурност хидроенергийни обекти. Според представената информация, е взето решение за поддаване от водосбора на яз. Белмекен за питейно-битово водоснабдяване на гр. Перник.

Според последните данни на Министерство на околната среда и водите към края на декември 2019 г, наличният полезен обем на яз. Белмекен е 81 102 млн м3 при общ капацитет 144 036 млн м3. Официалните данни на Националния институт по метеорология и хидрология показват, че средномесечните водни количества за месец декември при всички наблюдавани пунктове на реките в страната са под месечните норми. За съжаление, не се очкава значителна промяна в количествата валежи през следващите месеци, което е допълнителен притеснителен факт за хидроенергийните ресурси.

Както е добре известно, язовир Белмекен е основно съоръжение на каскадата Белмекен­Сестримо­Чаира, една от най-големите хидроенергийни комплекси в Европа. Основното предназначение на язовира не е питейно-битово водоснабдяване или напояване, а производство на електроенергия. Хидроенергийната каскада се стопанисва от Националната електрическа компания ЕАД, чрез дъщерното й предприятие „Язовири и каскади“, а разположените по нея ВЕЦ и ПАВЕЦ са отново собственост на нейни дъщерни компании.

Хидрокомплексът Белмекен-Сестримо-Чаира е от фундаментално значение за сигурността на националната електроенергийна система, като електроенергийните съоръчения се използват приоритетно от Електроенергиен системен оператор ЕАД за покриване на върховите натоварвания, регулиране на параметрите и режимите на работа на електроенергийната система.

С оглед на по-горното, за спокойствието на търговските участници от сектор електроенергетика е важно да се уточни дали при взимането на решение за алтернативно използване на водосборния ресурс на яз. Белмекен е направен анализ относно влиянието и последствията върху електроенергийния сектор. Съгласувано ли е решението с ръководството на ЕСО ЕАД и каква е Вашата позиция по темата? Би ли повлияло върху работата на хидроенергийните съоръжения в комплекса и на ефективното регулиране и балансиране на електроенергийната система, което е основна функция и задължение на ЕСО ЕАД?

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА-КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ