Окончателни правила за работа на сегмент ЦПДД на БНЕБ

Вчера (02.01.2018 г.) БНЕБ ЕАД публикува на интернет страницата си окончателния вариант на Правилата за работа на сегмент Централизиран пазар на двустранни договори, които влизат в сила от 09.01.2018 г.

В Правилата са отразени и част от предложенията, които АСЕП отправи чрез официални становища до БНЕБ ЕАД. Сред тях са:

• Задължението на БНЕБ при изключване на търговски участник, наред с публикуване на информацията на интернет страницата на оператора, да се уведомяват и всички останали търговските участници.
• Многократен отказ (над 5 пъти) от подписване на допълнително споразумение от страна на инициатор на процедура по Mistrade ще се третира като нарушение на правилата
• Въвеждане на „период преди търговия“, който предшества отварянето на БНЕБ за търговия и дава време на търговските участници да публикуват офертите за покупка и продажба. Така се намалява възможността за нагласени сделки.
• Уеднаквяване на финансовите лимити за всички екрани на търговия
• Правилата да влязат в сила след седем дни от датата им на публикуване – 09.01.2018 г.

Въпреки тези действия в положителна насока, за съжаление остават неудовлетворени едни от най-съществените ни искания:

• Настояваме БНЕБ да бъде активна страна по всички сделки, каквато е логиката на приетите промени в Закона за енергетиката, които задължават всички производители с инсталирана мощност над 5 МВ да продават единствено на организиран борсов пазар. АСЕП счита, че е неотложно съществуването и на клирингова къща, която да обслужва и гарантира сделките .
• Подкрепяме действията на Борсата за намаляване на действащата тарифа, но за изпълняване на новото задължение според Закона за енергетиката и предоставяне на широк достъп до платформата, са необходими още усилия в тази посока. По-ниските такси ще се компенсират от по-големия брой регистрирани участници и няма да рефлектират негативно върху финансовата стабилност и приходите на БНЕБ.
• В Глава 10. от новите правила се премахва действащото задължение всички сделки на екран “Hourly products” да бъдат Auto-matching и се дава възможност чрез чл. 83 всички сделки да се сключват посредством Auto-matching или Click trading, без да са обосновани критериите за избор на вида механизъм. Създаването и допускането на опции предполага избор на съществуващия механизъм „Click matching”. Както вече неведнъж сме информирали, АСЕП настоява всички сделки да се сключват единствено чрез Auto-matching механизъм, който дава възможност сделките се сключват автоматично, когато има съвпадение между цена на оферта за продажба и оферта за покупка. Това значително намалява риска от злоупотреби.
• Според чл. 88 сделката се сключва на офертна цена , посочена от ТУ, подал първи своята оферта. Това не отговаря на принципите на механизма Auto-matching, където водеща трябва да е цената, а не времето.
• В Глава „Оттегляне и изключване на търговски участник“, чл. 46-49, Операторът предписва срок, който никъде не е категорично упоменат или рамково ограничен. Това допуска дискриминационен подход за индивидуално определяне на срока от страна на БНЕБ.
• Според чл. 70.2 БНЕБ не дължи лихви по внесени от търговските участници суми. АСЕП настоява да се включат подобни лихви за неправомерно задържани суми.
• Според чл. 75.4 БНЕБ актуализира финансовите лимити на всеки кръгъл час между 08:00 и 15:00 (ЦЕВ). АСЕП предлага този срок да бъде намален до 14:00 (ЦЕВ), за да е съобразен с работното време на банките.
• Чл. 98.1 дава право на Оператора да усвоява сума в размер на блокирания финансов лимит и я нарежда под формата на банков превод на посочената от другия контрагент банкова сметка като неустойка. Според АСЕП БНЕБ няма правомощия да се разпорежда със неустойките еднолично, подобни отношения между ТУ би трябвало да се уреждат по установения съдебен път, като има възможност БНЕБ единствено да блокира сумата като гаранция до установяване на отношенията между ТУ.
• В чл. 143 не се изисква предоставяне на гаранционни обезпечения за плащане за срок по-малък от 31 дни, което дава възможност отново за злоупотреби.
• Чл. 154 дава право на БНЕБ да събира обезпечения за плащане на акциз и дължими мрежови услуги по преноса на електроенергия и достъпа до мрежата от крайни потребители на електроенергия,. АСЕП възразява срещу възможността да се събират обезпечения от БНЕБ, което не отговаря на правомощията й и според действащата законова рамка Операторът не е страна при събирането на тези такси и данъци.