Несъгласие на АСЕП с процедура за обновяване на членовете на КЕВР чрез жребий

Изх. № АСЕП  166/ 03.04.2018

До:

Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

 

Копие до:

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Копие до:

Г-Н ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

ОТНОСНО:  Процедура за обновяване на състава на членовете на КЕВР чрез провеждане на жребий

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДОБРЕВ,

 

В изпълнение на основния ни приоритет за установяването на стабилен, предвидим и напълно либерализиран пазар на електрическа енергия в България, Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) изразява следната принципна позиция относно възприетия подход за обновяване на Комисия за енергийно и водно регулиране чрез провеждането на жребий:

 

  • Подкрепяме промените в Закона за енергетиката от 2015 г., според които членовете на КЕВР ще се избират от Народно събрание. Добра практика е и подсигуряване на независимостта на Комисията чрез ротационен принцип за обновяването на членовете на всеки три години;
  • Въпреки предимствата на новата процедура за избор на членове, не можем да се съгласим с 41, алинея (1), който регламентира, че Комисията през първия мандат се обновява по жребий. Жребият е механизъм, условно предоставящ равнопоставеност, но същевременно изземващ важни институционални правомощия, които биха определили мотивиран избор, основаващ се на обективни критерии;
  • АСЕП настоява за провеждане на явна процедура, която да включи оценка на индивидуалната работа и принос на всеки комисар. Подобен анализ ще гарантира най-подготвените и експертни кадри да останат в състава на КЕВР с пълен мандат. Това би било малко възможно, ако процедурно се освободят на случаен принцип чрез жребий;
  • Членовете на секторния регулатор са натоварени с отговорности по надзор и контрол на целия електроенергиен пазар (и не само), включително правомощия за определяне на нормативната рамка, а много скоро и с разследващи функции за злоупотреби и манипулации според Затова АСЕП настоява членовете да се обновяват изцяло по обективни критерии, гарантиращи експертния им капацитет и изключващи възможността за случайни явления при избора на  ръководство на националните регулаторни органи.

 

Асоциация свободен енергиен пазар се доверява на институционалната сила и компетентност на българските органи, затова призоваваме всички важни решения в сектор енергетика да се взимат на база експертни анализи и оценки, а не да се определят чрез условни принципи като провеждане на жребий.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ