Настояване за прилагане на препоръките от Становището на Европейската комисия

Изх. № АСЕП  334/ 31.08.2021

До:

Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Г-Н ИВАН ХИНОВСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС

 

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

 

ОТНОСНО: Настояване за прилагане на препоръките на Европейската комисия, изразени в Становище на комисията от 20.5.2021 г. съгласно чл. 20, пар. 5 от Регламент (ЕС) 2019/943 относно Плана за изпълнение на България

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) се запозна подробно с публикуваното Становище на Европейската комисията от 20.5.2021 г. съгласно член 20, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2019/943 относно Плана за изпълнение на България. Съгласно високата експертност и компетенции на изготвилите документа, Становището съдържа препоръки от изключителна важност за развитието на енергийния сектор в България. Документът представлява официален отговор и позиция на ЕК по формално изпратени ангажименти на България съгласно Регламент 2019/943, в този смисъл препоръките са логическо продължение на стартираната от държавните органи процедура. Следователно, закономерно е същите да бъдат взети предвид и имплементирани в съответните законови и подзаконови нормативни актове в максимално бързи срокове и пълнота.

 

Обръщаме внимание, че всяка една от изложените от ЕК препоръки е била мотивирана и многократно предлагана по надлежния ред до засегнатите български институции в становища на нашето Сдружение.  Надяваме се този път, когато източникът на информация е Европейската комисия, да бъдат отразени и възприети предложените подходи, които ще гарантират нормалното развитие на пазара на електроенергия на едро и дребно в следващите години. Използваме случая да изложим зa пореден път най-важните от тях, подкрепени с конкретни текстове от Становището на ЕК,  в очакване на конкретни действия по прилагането им от Ваша страна:

 

  1. На първо място е задължително да се гарантира предлагането и продажбата на цялото енергийно производство в страната по конкурентен начин и в условията на равнопоставеност за всички участници на електроенергийния пазар. Това е и основната препоръка на Европейската комисия, многократно повторена в документа: „Като се имат предвид високата концентрация на българския пазар и монополният статут на БНЕБ, Комисията настоятелно препоръчва на България да улесни за преходен период пазарния достъп до електроенергията, обвързана със задължения за квоти (по-специално тази от притежаваните от БЕХ централи АЕЦ „Козлодуй“, МИ2 и ВЕЦ). В този контекст България следва да създаде прозрачна система за първично предлагане на електроенергия, чрез която тези централи да бъдат задължени да предлагат очакваното си производство на електроенергия. Сроковете за доставка следва да са най-малко ден напред и различни падежи за форуърдни доставки до две години напред.“
  2. Следва да се осигури предлагането на дългосрочни продукти за търговия по конкурентен и предвидим за пазарните участници начин, което от една страна да позволи хеджиране на риска, а от друга да даде равен достъп на всички купувачи до енергията: „Предлагането на форуърдни продукти следва да се извършва чрез прозрачни и специализирани търгове, организирани периодично (поне четири пъти за календарна година). Форуърдните продукти следва да включват различни срокове на падеж, включително продукти най-малко за тримесечие и за година напред, за постоянно доставяне както на базов, така и на върхов товар. Условията на търговете следва да бъдат недискриминационни и да осигуряват равен достъп на всички участници на пазара. Не следва да има ограничения за използването на предлаганата електроенергия, включително каквито и да е ограничения за препродажба или износ.

 

 

  1. Необходимо е да се въведат мерки за гарантиране на ликвидността на пазара ден напред на БНЕБ ЕАД след изтичането на 5-годишния период на споразумението по дело AT.39767 „БЕХ електричество“ през януари 2021г. Както ЕК съветва в Становището „България следва да въведе мерки, гарантиращи като минимум постигнатото ниво на ликвидност. Такива мерки могат да включват задължението на дъщерните дружества за производство на електроенергия на БЕХ да продават определени количества електроенергия на пазара за ден напред или забрана на двустранните договори за доставка за доставчиците с господстващо положение над определени прагове, като същевременно се позволява двустранна търговия за други сделки“.

 

  1. Необходим е по-голям регулаторен контрол на КЕВР спрямо дейността на БНЕБ ЕАД, поради монополния й характер – енергийният регулатор следва да определя условията на търговете и тарифата на таксите за търговия: „Точните условия на търговете, включително условията за участие, предлаганите продукти и характеристиките на търговете, следва да бъдат одобрени от българския национален регулаторен орган след подходяща консултация с участниците на пазара…Освен това Комисията приканва България да въведе правила в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от Насоките относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването, съгласно които компетентният национален орган определя или одобрява таксите на НОПЕ (доп. БНЕБ ЕАД в България) за търговия на пазарите за ден напред и в рамките на деня достатъчно дълго време преди влизането им в сила, или определя методиките, използвани за тяхното изчисляване“. АСЕП счита, че БНЕБ ЕАД следва отново да стане страна по договорите на екран Търгове, за да се гарантира търговията и да се избегнат възможности за манипулация между страните по сделките, които към момента са търговските участници

 

  1. Активно включване на пазарните участници в процеса по обсъждане и изготвяне на секторни политики. Всяка група търговски участници познава в детайли функционирането на пазара, носител е на профилирана експертиза и опит и би следвало да се използва в максимална степен този потенциал: „Комисията приканва България да обмисли идеята за създаване на структурирани форуми на заинтересованите страни, където да се осъществяват редовни консултации с всички заинтересовани страни и да се обсъждат актуални проблеми на пазара на електроенергия. Такива национални форуми на заинтересованите страни…съществуват в други държави членки и са се доказали като полезни инструменти за лицата, които вземат решения, и за приемането на реформите от участниците на пазар“.

 

 

Очакваме предприети мерки да бъдат адекватни и да отразят всеобхватно целия спектър от препоръки на Европейската комисия. Асоциация свободен енергиен пазар изразява своята готовност за подпомагане на процеса с експертни препоръки и становища. Вярваме, че единствено поставянето на общия интерес на всички пазарни участници в основата на всички обсъждания за потенциални пазарни реформи е от естество да допринесе за дългосрочна стабилност на пазара за електрическа енергия.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ