Настояване на АСЕП за временна забрана за иницииране на търгове за покупка на сегмент ЦПДД на БНЕБ

Изх. № АСЕП  250/ 30.04.2019

До:

Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД

 

Копие до:

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

ОТ:

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР”

УЛ. „НАЙДЕН ГЕРОВ” № 6, ЕТ. 4, ОФИС 7,

e-mail: office@asep.bg

 

 ОТНОСНО:  Настояване за временна забрана за иницииране на търгове за покупка на сегмент ЦПДД на БНЕБ ЕАД

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КОНСТАНТИНОВ,

 От октомври 2019 г. се очаква Българска независима енергийна борса ЕАД да се превърне в задължителна платформа за търгуване на електроенергия от всички производители с инсталирана мощност над 1 МВт. Тази промяна още повече ще увеличи значимостта на националната платформа и огромната отговорност на нейния мениджмънт за контрол и гарантиране на спазването на пазарните принципи при осъществяване на борсовата търговия.

 

Въпреки големия брой задължени производители, до интеграцията на националната електроенергийна система със съседни пазарни зони, българският пазар ще бъде силно доминиран от държавните производители в рамките на Български енергиен холдинг ЕАД, които нямат конкуренция при предлагане на големи количества базова енергия.

 

С оглед този местен пазарен дефект, всички усилия на БНЕБ ЕАД трябва да бъдат съсредоточени в гарантиране на принципите за конкурентност и равен достъп на търговските участници при осъществяване на борсова търговия на платформите на БНЕБ ЕАД.  Затова считаме за пропуск в борсовите правила на сегмент Централизиран пазар двустранни договори предоставената възможност за иницииране на търгове за покупка от страна на купувача.

 

Основните ни аргументи против провеждането на търгове за покупка на сегмент ЦПДД на БНЕБ ЕАД са следните:

 

  • Този тип търгове не позволяват възможност за конкуренция между купувачите, изключвайки всички участници освен инициатора, следователно е невъзможно постигане на равновесна и справедлива цена (т.н. „пазарна цена“). Те силно наподобяват пропуските и възможностите за манипулация при търговията на едро, каквито се наблюдаваха на тръжните платформи на държавните производители от БЕХ ЕАД и на платформата на БНЕБ ЕАД „Continuous trading“ и които доведоха до тяхната забрана;
  • Поради пазарната концентрация при предлагането на електроенергия и техническите специфики при производството на електроенергия от различните видове производители, големи количества дългосрочни базови продукти може да предложи само един национален производител – АЕЦ Козлодуй. Следователно, конкуренция е невъзможна и от страна на продавачите в този тип търгове за покупка на ЦПДД.
  • Значителните количества електроенергия, още повече тази от държавните производители, трябва да бъде предложена изцяло чрез конкурентни тръжни процедури, каквито към момента са само търговете за продажба на ЦПДД. Освен че осигуряват равен достъп на всички търговски участници, гарантират постигането на най-добра цена и спазването на публичния интерес при управлението на държавни компании.

 

Напомняме, че инициирането на търгове за покупка при непазарни условия не са единичен случай на ЦПДД на БНЕБ ЕАД. Последната крупна сделка при значително под пазарните цени се състоя на 12.12.2018 г (за което АСЕП отново алармира отговорните институции), когато бяха продадени 110 Мвт електрическа енергия с период на доставка 01.01-31.03.2019 г. Постигната цена от 86.03 лв/Мвтч базов товар за периода януари-март 2019 г. се разминаваше значително (до над 29% по-ниска цена) с постигнатите цени на аналогични търгове за продажба за същия период на доставка.

 

Няколко месеца след тази сделка, отново наблюдаваме опит за възползване от неконкурентните предимства на търговете за покупка на ЦПДД. В настоящия случай, Енерджи маркет АД в последния работен ден преди Великденските празници обяви търг за 30.04.2019 г. Параметрите на сделката (30 Мвт с период на доставка 15.06.2019-20.09.2019 и 31.10.2019-31.12.2019 при цена 86,75 BGN/MWh) не съответстват на драстичното покачване на цените на спот пазара през април и на  категоричните прогнози, че тенденцията ще се запази, още повече с оглед високите цени на въглеродните квоти на въглищните централи и ниското ниво на водните ресурси за производство от ВЕЦ.

 

Единственият борсов инструмент на търговските участници на БНЕБ ЕАД за противопоставяне на тези опити за манипулация, е инициирането на идентични по същество търгове за покупка за същия период на доставка, но с по-високи оферирани цени, каквито са обявили за 30.04.2019 г. още три други компании. Очакванията ни са, че поради техните усилия, всички тръжни процедури, обявени за 30.04.2019, ще останат неудовлетворени, но това по никакъв начин няма да реши в дългосрочен план проблемите при търговете за покупка.

 

Считаме, че възможността за манипулации, които позволяват този тип сделки, не отговарят на конкурентните принципи и вредят на националния електроенергиен пазар. С оглед на по-горното, до осъществяване на обединения със съседни пазарни зони, Асоциация свободен енергиен пазар предлага временна забрана за иницииране на търгове за покупка от страна на купувачи на Централизиран пазар двустранни договори. Считаме, че дори и крайна, тази мярка би защитила интересите на добросъвестните търговски участници на БНЕБ ЕАД.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ