Нарушения при процедури по смяна на доставчик от 01.11.2020 г. на клиенти НН

Изх. № АСЕП 296/28.10.2020

До:
ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ОТНОСНО: Нарушаване на разпоредби от Закона за енергетика и подзаконови нормативни актове при осъществяване на процедурите по смяна на доставчик на клиенти, присъединени на ниво ниско напрежение

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,

В последните дни получаваме сигнали от членове на Асоциация свободен енергиен пазар за нарушаване на Закона за енергетика и подзаконовите нормативни актове при осъществяване на процедурите по смяна на доставчик от 01.11.2020 г. на клиенти, присъединени на ниво ниско напрежение.

Нарушението се състои в неспазване на чл. 95, ал.2 и 3 от Закона за енергетика, според който Операторът на мрежата извършва смяната на доставчика съгласно правилата по чл. 91, ал. 2 до три седмици след получаване на писменото искане на клиента и смяната не е съпроводена с допълнителни задължения. Също така, нарушение на чл. 95, ал 6 и липса на първоначална регистрация на пазара на крайните потребители НН, които от 01.10.2020 г. са на доставка от свободен пазар от крайни снабдители.

Както сте напълно наясно, всички клиенти, присъединени на ниво ниско напрежение, които не са избрали търговец на електроенергия до 30.09.2020 г., следва да продължат снабдяването си от крайния снабдител, но вече в качеството му на лицензиант по чл. 39, ал. 1, т. 5. За целта, КЕВР изготви образец на типов договор, на базата на който да се извършва тази доставка от 01.10.2020 г. Съгласно типовия договор (Раздел II, чл. 2, ал. 2), чл. 95 от ЗЕ и досегашната практика, при напускането на регулирания сегмент, за всеки клиент се извършва процедура по първоначална регистрация на свободен пазар, която включва подписване на договор за достъп и пренос и договор с Доставчик от последна инстанция.

От горното следва, че към настоящия момент, всеки клиент, присъединен на ниво ниско напрежение, следва успешно да е преминал процедурата по първоначална регистрация на свободен пазар. За съжаление обаче, наблюдаваме сериозни ограничения пред процеса по смяна на доставчик в сила от 01.11.2020 г. и спиране на процедури именно поради липса на подписан договор с ДПИ за всички потребители на електроенергия със СТП профил и липсата на договор с ДПИ и договор за пренос и достъп за всички потребители с почасово мерене. Считаме това за неизпълнение на задължения на крайни снабдители, което нарушава интересите на търговци и потребители на електроенергия, предполага ограничаване на конкурентното право на всеки потребител да си избере доставчик след 01.10.2020 г. и забавя процедурата по смяна на доставчик с минимум един месец. Впоследствие, подобна практика ще постави крайните потребители в ситуация да нямат друга алтернатива освен Доставчик последна инстанция след 30.06.2020 г..

Като секторен регулаторен орган, разчитаме на Комисия за енергийно и водно регулиране за санкционен контрол и спазване на закона от всички участници на пазара на електрическа енергия, намеса спрямо нерегламентираните административни практики без допускане на изключения и липса на привилегировано отношение към определени групи лицензианти. Единствено това би гарантирало развитието на пазара и правото на всеки клиент да осъществява своя свободен избор на доставчик на електроенергия.

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ