Крайна необходимост от  предотвратяване на срив в пазара за електрическа енергия

Изх. № АСЕП 345/18.10.2021

До:

Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ КЕВР

 

Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БНЕБ ЕАД

 

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЕХ ЕАД

 

Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ЕСО ЕАД

 

Г-Н НАСКО МИХОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД 

 

 

 

ОТНОСНО: Крайна необходимост от  предотвратяване на срив в пазара за електрическа енергия

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

Времето за предприемане на мерки за стабилизация на пазара за електрическа енергия на практика изтече. Първите срещи, които бяха проведени по инициатива на Работодателските организации, разясняващи ценовия тренд и тенденции, бяха в началото на м. август. Последваха неколкократни работни срещи в различни формати, бяха излъчени множество конкретни предложения (в пълно съответствие с последните указания на ЕК към България), които обаче останаха също толкова конкретно неприложени от изпълнителната власт.

 

Вместо това, на фона на домино ефекта от прилагани спешни мерки в 20 от държавите в ЕС (официално потвърдено от ЕК на 13.10.2021), българските власти и ръководители на стратегически дружества в енергетиката спокойно, монотонно и със затворени очи повтаряха как най-бедната страна в Европейския съюз не може с лека ръка да потъпче принципите на „свободно движение на стоки и услуги“ и да наруши цялостта на „единния европейски енергиен пазар“.

 

В публичното пространство удобно бе потулван факта, че България е особено засегната от екстремните ценови нива на пазарите „ден-напред“ поради две обстоятелства: пълна законова концентрация на търговията на БНЕБ ЕАД, и пълна липса на дългосрочна енергия за всички пазарни участници от повече от 2 години насам. Вместо това, не спира да се изтъква, че България е с най-ниските ценови нива на „ден-напред“ в цяла Европа.

 

Уважаеми господа, за наше най-голямо съжаление впечатленията ни до момента са, че се обсъжда как нещо не може да стане, а не как то да стане. Цената за днес (18.10.2021) наближава 450 лв./МВтч, а все още сме на прага на зимния и отоплителния сезон. Като търговци на електрическа енергия, бихме искали да алармираме че все повече се наблюдават трудности в плащанията от крайни потребители и то при средномесечна цена от 245 лв./МВтч. В случай, че тенденцията за стръмен ръст в цените продължи, а това по всяка вероятност ще е така, пропорционално на същия ръст нараства и рискът от неплатежоспособност на крайните потребители на електрическа енергия към търговците. На свой ред, търговците ще изпаднат в ликвидна криза, която ще преустанови възможността за плащания на закупуваната от пазар „ден-напред“ на БНЕБ електрическа енергия. Следва преминаване на потребителите към доставчик от последна инстанция, а от там при верига от неразплатени задължения следва масово спиране на захранването с електрическа енергия и колосален финансов риск за самите ДПИ. На свой ред това е от естество да доведе до срив във финансовата сигурност и стабилност на организирания борсов пазар, а от там и на плащанията към производителите на електрическа енергия.

 

Бихме искали да Ви припомним, че подобна ситуация бе налице през същия период на 2018 г., когато пазарен участник, допускайки грешка в своя ордер, предизвика проблем в изчисляването на клиринговата цена, като същата се отклони в огромна степен от нормалните за момента пазарни граници. В същия този ден БНЕБ ЕАД като оператор на организирания борсов пазар извърши преизчисляване резултата на клиринговата цена, на основание финансовата стабилност на борсата.

 

Вземайки предвид напредването на времето, липсата на каквито и да било адекватни мерки до момента и нарастващия всеки ден риск от описаната по-горе хипотеза за неплатежоспособност по веригата на доставки краен клиент – търговец на електрическа енергия – организиран борсов пазар (БНЕБ) – производители на електрическа енергия, Ви призоваваме за спешни и недвусмислени действия както следва:

 

 

  1. Незабавна компенсация за всички крайни потребители равняваща се между 100 – 200 лв. за всеки консумиран мегаватчас електрическа енергия, считано от 01.08.2021 г.

Механизмът бе подробно описан от Асоциацията на индустриалния капитал в България, и допълнен от набора инструменти на ЕК от 13.10.2021 г., където се посочва, че част от финансирането на подобни случаи може да се осъществява посредством приходите от търговията с квоти емисии парникови газове. Последните се разпределят във ФСЕС и ПУДООС и са нараснали многократно при скока на СО2 квотите от 25 на 60 евро.

 

  1. Незабавно предприемане на действия за ограничаване износа на електрическа енергия от страната Предлаганата мярка се налага предвид съществения риск от нарушаване сигурността на електроенергийната система поради неплатежоспособност по веригата на доставки, както бе описано по-горе. Запознати сме с аргументите на ЕСО и КЕВР по темата, но отново смятаме, че се застава зад паравана на „европейските правила“, като в същото време вярваме, че при достатъчно воля и решителност, институциите могат да обосноват необходимостта от посочената мярка.

 

Състоянието на пазара за електрическа енергия е безпрецедентно. Към днешна дата не съществуват регулаторни или друг вид механизми за корекция и овладяване на положението в разумни ценови нива. Разумни наричаме тези, които не поставят крайните потребители в риск от неплатежоспособност. На практика не съществува горна граница в очакванията на участниците за цени през следващите месеци.

 

Необходимо е да вземете спешни мерки, което да отклони лавината, която се задава по веригата на добавена стойност. А това, бъдете сигурни – ще предотврати описвания от нас риск преди да е станало твърде късно.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ