КОНСУЛТАЦИИ НА АСЕП ПО ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

КОНСУЛТАЦИИ НА АСЕП ПО ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Сдружение „Асоциация свободен енергиен пазар“ провежда консултации с пазарни участници относно Правилата за търговия с електрическа енергия, в контекста на предстоящото въвеждане на нов модел на либерализирания пазар на електрическа енергия.

КОЙ Е ПОКАНЕН ДА УЧАСТВА В КОНСУЛТАЦИИТЕ
Потребители, производители, търговци на електрическа енергия, обединения на тези пазарни участници, всички заинтересовани граждани

КАКЪВ Е ПЕРИОДЪТ НА КОНСУЛТАЦИИ
Консултациите се провеждат от 05 октомври 2016г. до 05 ноември 2016г.

КАКВА Е ЦЕЛТА НА КОНСУЛТАЦИИТЕ
Целта на консултациите е да се осигури своевременно представяне на становищата на потребители, производители и търговци на електрическа енергия при разработване и приемане на нормативни промени, свързани с въвеждането на нов пазарен модел.

КАКЪВ ПРИНОС ОЧАКВАМЕ
Заинтересованите страни са поканени (1) да представят информация, която би могла да бъде използвана при оценката на действащите Правила за търговия с електрическа енергия; (2) да изразят мнение относно възможностите за оптимизация на правната рамка за търговия с електрическа енергия в светлината на равнопоставяне на пазарните участници, по-добро регулиране и намаляване на административното бреме; (3) да представят своята визия относно организацията на пазара на електрическа енергия.

КАК ЩЕ ПРЕДСТАВИМ РЕЗУЛТАТИТЕ
Становищата ще бъдат (1) публикувани на сайта на Асоциация „Свободен енергиен пазар“, при условие изрично писмено съгласие на пазарния участник; (2) обобщени и представени на енергийния регулатор КЕВР с доклад на АСЕП; (3) представени, в обобщена форма, в рамките на общественото обсъждане на предстоящите нормативни промени, които КЕВР е задължен да проведе съгласно чл. 14(1) от Закона за енергетиката.

КАК ДА ВНЕСЕТЕ СВОЯ ПРИНОС
Изпратете Вашите становища и предложения най-късно до 05.11.2016г. на електронния адрес на Асоциация „Свободен енергиен пазар“: office@asep.bg . Ако сте съгласни да публикуваме Вашето становище на сайта на Асоциация „Свободен енегиен пазар“, приложете съответна писмена декларация.

КОНТАКТ
Асоциация „Свободен енергиен пазар“
София 1612, ул. „Найден Геров“ 6, етаж 4, офис
тел. 0888883165
office@asep.bg
www.asep.bg