КЕВР прие новата методика за определяне на пределната цена на балансираща енергия

На закрито заседание на 29.12.2017 г. КЕВР окончателно прие промените в начина на изчисляване на пределната цена на балансираща енергия:

Определя, считано от 01.02.2018 г., пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия, както следва:
1. 1. Пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системна услуга за регулиране нагоре в размер на 2,5*Цпдн, където Цпдн е цената за базов товар на пазара „ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД за съответния ден;
2. 2. Пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системна услуга за регулиране надолу в размер на 0,00 (нула) лв./ MWh; 3.
Пределните цени по т. 1 и т. 2 не се прилагат при сключване на сделки за балансираща енергия, която е закупена/продадена от/на съседни енергийни системи по двустранни споразумения или от регионален балансиращ пазар.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14- дневен срок. Линк към документа

Входираното становище на АСЕП (налично на следния линк) е отхвърлено от Комисията. От всички постъпили становища, Комисията единствено приема предложението на ЕСО за отлагане с 1 месец и промяната да влезе в сила от 01.02.2018 г.