Искане на АСЕП за провеждане на втора информационна кампания за стопанските потребите НН

Изх. № АСЕП 318/12.04.2021

До:
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ОТНОСНО: Необходимост от провеждане на втора информационна кампания относно наближаващите крайни срокове за избор на доставчик на електроенергия от стопанските потребители на ниско напрежение

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА
УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,

Асоциация свободен енергиен пазар приветства всички законодателни усилия в посока либерализация на пазара на електроенергия в изпълнение на европейското законодателство, важна част от които беше дълго отлаганото извеждане на всички стопански потребители на свободен пазар.

Съгласно промените в Закона за енергетика от 26.06.2020 г., преходният период, в който стопанските потребители могат да изберат доставчик без да са принудени да се снабдяват на значително по-високите цени на Доставчик от последна инстанция, изтича на 10.06.2021 г, според утвърдения график в нормативната уредба за извършване на процедури по смяна на доставчик на електроенергия.

За съжаление, два месеца преди изтичането на този краен срок, членовете на АСЕП наблюдават негативна тенденция за продължаващ много нисък процент на активни потребители, упражняващи правото си за избор на доставчик по свободно определени цени и условия. По наши данни, които се потвърждават и от последния годишен доклад за дейността на енергийния регулатор, процентът на стопански потребители ниско напрежение, снабдяващи се все още от крайни снабдители по силата на типови договори, е около 60%, или малко над 150 000 клиенти. Безспорно, този висок процент на неактивност се дължи основно на недостатъчното ниво на информираност сред бизнеса, като ако не се предприемат адекватни ответни мерки, ще резултира в драстично увеличаване на разходите за електроенергия на хиляди стопански потребители.

Бихме искали да Ви алармираме, че вече наблюдаваме и възползване от тази ситуация от страна на определени лицензианти, включително крайни снабдители, чрез упражняване на нелоялни търговски практики за привличане на клиенти, които не са запознати със спецификата на свободния пазар на електроенергия. Опасенията ни се потвърждават и от изводите в доклада „EUROPEAN BARRIERS IN RETAIL ENERGY MARKETS PROJECT: Bulgaria Country Handbook“ изготвен за Европейката комисия през юли 2020 г.: „Вертикално интегрираните компании все още могат да използват пазарната си сила, за да получат предимство по отношение на информацията, което им позволява например да насочват клиенти въз основа на потребителски профили или да спечелят клиенти по време на процеса на смяна на доставчик”. Това възползване не би било възможно, ако потребители в България имат достатъчно ниво на информираност, за да вземат решение. Обръщаме внимание и на факта, че дългоочакваната платформа за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия, която целеше да подпомогне процеса по излизане на свободен пазар, въпреки че бе създадена от Комисията за енергийно и водно регулиране в законовоопределения срок до 31 декември 2020 г, все още не изпълнява определените функции и цели, съгласно чл. 38и от Закона за енергетика.

С оглед на горното, настояваме за незабавни мерки по информиране на засегнатите стопански потребители от страна на Министерство на енергетиката и Комисия за енергийно и водно регулиране, като единствените институции, които могат да гарантират обективно и изчерпателно предоставяне на информация, без да бъдат водени от търговски интереси, каквито имат всички доставчици по свободно договорени цени. С оглед наближаващите крайни срокове, настояваме за полагане на всички необходими усилия за стартиране на информационна кампания още в края на месец април 2021 г., така че потребители и търговци да имат достатъчно време за реакция.

С УВАЖЕНИЕ,
СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ