Искане на АСЕП за замразяване или спиране на екран „Непрекъсната търговия“ на БНЕБ

Изх. № АСЕП 300/17.11.2020

До:
ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Копие до:
Г-Н КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА ЕАД

ОТНОСНО: Предложения за промяна на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, екран „Непрекъсната търговия“

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н КОНСТАНТИНОВ,

Членовете на Асоциация свободен енергиен пазар, активни участници на Българска независима енергийна борса ЕАД, оценяват като положителен ефекта от одобряването от страна на енергийния регулатор на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, (ПРОБПЕЕ, публикувани в „Държавен вестник“ брой: 55 от дата 19.06.2020 г.). Във връзка с това и на основание чл.21, ал. 1, т.42 от Закона за енергетика, и чл.3, ал.5 от Регламент 1227/211 на Европейския парламент, предлагаме да се вземе предвид следното:

I. АСЕП настоява за временно замразяване или напълно спиране на екран „Непрекъсната търговия“ на Централизиран пазар двустранни договори. Това се налага поради постоянните сигнали от страна на различни пазарни участници на електроенергийния пазар, че на този екран се извършват съгласувани и непрозрачни сделки под пазарни цени. След последната сделка, станала обект на прокурорска проверка, извършена на 16.07.2020 г. от Топлофикация София ЕАД, за м. Ноември 2020 г. са реализирани над 200 МВт на седмична база на този екран срещу нито един обявен или успешен търг на екран „Търгове“. Разликата между двата екрана се състои основно в анонимността на първия и възможността за постигане на пазарна, по-висока цена, при втория поради наличието на конкуренция. Прави впечатление, също така, че екран „Непрекъсната търговия“ се използва предимно от дружества с общинско или държавно участие, където общественият интерес би трябвало да е максимално защитен.

Възможностите за злоупотреби на екран „Непрекъсната търговия“ не могат да бъдат предотвратени без промяна в ПРОБПЕЕ, тъй като се обуславят от характеристиките на екрана – бърза търговия чрез механизъм “Click trading”, в която печели най-бързият купувач, а не този, който е готов да плати по-висока цена. Екранът не позволява наддаване от страна на различни заинтересовани купувачи, така че да се сформира пазарна цена въз основа на търсене и предлагане, което следва да е основен приоритет при развиващи се борсови пазари, какъвто е националният. Подобен екран би бил подходящ единствено за сделки с минимални количества (до 50 МВт почасов товар), в които разликите в ценовите нива не са от голямо значение, а е от приоритет бързата им реализация.

Липсата на екран „Непрекъсната търговия“ не би ограничило сделките с електроенергия при наличието на още няколко сегмента за търговия на БНЕБ. Тази стъпка е наложителна предвид предвидените по Регламент 1227/211 правомощия на националния регулатор за проучване и разследване на извършени нарушения на пазара на електроенергия и текущите проверки от 2017 г. насам.

Като представители на асоцииран интерес, настояваме да отразите по-горните препоръки за повече стабилност и сигурност при осъществяване на дейността на борсовия оператор. АСЕП счита, че прецизирането на борсовите правила и засиления регулаторен надзор и контрол ще сведе до минимум нелоялни модели на поведение на борсов пазар и ще повиши многократно доверието на търговските участници в енергийната ни борса.

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ