Искане за налагане на задължителни предписания от КЕВР към EРП

ДО
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ОТ
Сдружение „Асоциация свободен енергиен пазар“
гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, оф. 7,
e-mail: office@asep.bg

Относно: Искане за налагане на задължителни предписания във връзка с неспазване на нормативни задължения от страна на операторите на електроразпределителните мрежи

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

През последните дни Асоциация свободен енергиен пазар получи множество сигнали от наши членове за неспазване на разпоредби на Закона за енергетика от страна на оператори на електроразпределителни дружества. Като сдружение на търговци на електроенергия, снабдяващи крайни клиенти, сме длъжни да Ви алармираме за тези казуси, като разчитаме на обективната преценка на Комисия за енергийно и водно регулиране.

С обявяване на извънредното положение в България, гласувано с решение на Народно събрание се предприеха редица законодателни промени, целящи ограничаване на социалните и икономическите последствия от разпространението на Covid-19. В Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Обн. Държ. Вестник, брой 28/2020г) се включиха няколко текстове, касаещи електроенергийния сектор. Настоящото искане на АСЕП обхваща прилагането на Параграф 2, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗМДВИП, който изрично преустановява планови ремонти, свързани с временно преустановяване на преноса на електрическа енергия, с изключение на ремонтни дейности за отстраняване на възникнали аварии, с цел възстановяване на снабдяването на потребителите. Тази мярка цели ограничаване на неналежащи реконструкции по мрежата, за да не се преустановява излишно електрозахранване на потребители по време на извънредното положение.

АСЕП остро възразява срещу използването на този член като аргумент от електроразпределителните оператори за неспазване на чл. 123, ал. 3 от Закона за енергетика. Съгласно него, операторите на електроразпределителни мрежи са длъжни да преустановят преноса на електроенергия към крайни клиенти по искане на съответния доставчик заради неизпълнение на задължението за своевременно заплащане на дължими суми.

В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение никъде не се въвежда забрана за преустановяване на снабдяване на клиенти поради неплащане на потребени количества електроенергия. Напротив, темата бе активно дискутирана от законодателите, които категорично отказаха въвеждане на подобни мерки и като компромисна мярка се удължиха единствено сроковете за заплащане от 10 до 20 дни за битовите потребители (Параграф 2, ал. 2 от ПЗП). Основният мотив на законодателя беше, че подобна мярка ще донесе необосновано високи рискове за функционирането на електроенергийната система и сигурността на снабдяването на всички потребители.

Като приложение на писмото ще намерите част от получените отговори от страна на електроразпределителни предприятия с отказ за преустановяване на пренос към крайни клиенти. Наравно с тях, получихме информация от членове на АСЕП, че въпреки тълкуванието на ЗМДВИП от мрежовите оператори, захранване на крайни клиенти се преустановява по инициатива на самото електроразпределително предприятие заради забава при неплащане на дължимите към тях мрежови такси.
Липсата на корективни действия от страна на отговорните институции спрямо отказа на електроразпределителните дружества за прилагане на чл. 123, ал. 3 от Закона за енергетика ще стимулира недобросъвестно поведение у крайни клиенти, което ще доведе до застрашаване на събираемостта на вземания на търговци, рефлектирайки в междуфирмена задлъжнялост по цялата верига на доставка-производство.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

С оглед гореизложеното, моля да образувате административно производство и да дадете задължителни предписания на операторите на разпределителните мрежи и на независимия преносен оператор, с които да ги задължите да изпълняват заявки да преустановяване на снабдяването с електрическа енергия по реда на чл. 123, ал. 3 от Закона за енергетиката. С оглед неотложността на ситуацията и рисковете пред ликвидността на търговците на електроенергия, молим задължителните предписания да бъдат направени в спешен порядък.

С УВАЖЕНИЕ,
МАРИЯ КРЪСТЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР