ЕК одобри покупката на енергийната борса от БФБ, предстои плащането

На 31 януари 2018 „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ, Борсата) е получила писмо от „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ), с което е била уведомена за официална нотификация от Европейската комисия (ЕК), с което фондовата борса е била одобрена като купувач на енергийната.

Решението на ЕК (Решение С(2018)527) е от 26 януари. Комисията е изразила мнение, че БФБ е подходящ купувач за е„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), защото разполага с финансовите средства, експертните способности и мотивация да развива БНЕБ като независим и конкурентен енергиен пазар; като пазарен оператор с повече от двадесетгодишна история в поддържането и експлоатацията на пазарна инфраструктура, БФБ разполага с опит по отношение на търговска платформа и IT услуги и има визия за разширяването на предлаганите продукти. Както и защото борсата е лицензирана от Комисията за финансов надзор и се подчинява на Европейското и националното законодателство в областта на финансовите пазари.

Във връзка с гореизложеното, Европейската Комисия е одобрила  „Българска фондова борса – София“ АД като купувач на БНЕБ.
Решението на Комисията бе последното задължително изискване за влизане в сила на Договора за прехвърляне на акциите на БНЕБ между БЕХ и БФБ-София.
Предстои заплащане на договорената първоначална сума и учредяване на безусловна револвираща банкова гаранция за разсрочената част от покупната цена. След това акциите на „Българската независима енергийна борса“ ЕАД ще бъдат прехвърлени на „БФБ-София“ АД, с което ще бъде финализиран процеса по продажбата.
Както Publics.bg съобщи, уговорената между БФБ и енергийната борса покупна цена на акциите е в размер на 5,2 млн. лв. 4 млн. лв. от нея ще бъдат заплатени при сключване на Договора за прехвърляне на акциите, а останалите 1,2 млн. лв. ще бъдат платени на три равни вноски по 400 000 лева в края на шестия, дванадесетия и осемнадесетия месец след датата на Договора за прехвърляне на акциите.
Източник: Publics.bg