Допълнително становище по внесен законопроект на ЗЕ за гласуване в НС, вх. № 854-01-19 от 27.03.2018 г.

Изх. № АСЕП  163/29.03.2018

 

До:

Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: Внесен законопроект на ЗЕ за гласуване в Народно събрание, вх. № 854-01-19 от 27.03.2018 г.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДОБРЕВ,

Обръщам се към Вас във връзка със законопроект за ИД на Закона за енергетиката (ЗЕ), внесен в деловодството на НС с вх. № 854-01-19 от 27.03.2018 г. За съжаление установихме, че в него не са отчетени изразените притеснения на Асоциация свободен енергиен пазар относно изискването за обезпечаване на цена Задължение към обществото (ЗкО) от страна на търговците на електроенергия. Затова искаме да насочим Вашето внимание към реалната пазарна ситуация, която ще се създаде с приемането на предложените текстове за промени и досега действащата законодателна и нормативна рамка в сектора:

 

  • Според чл. 38а, ал. 5. от Закона за енергетиката (в който не са предвидени промени) крайните потребители могат едностранно да прекратяват договора за енергийни услуги без допълнително плащане (без да дължат неустойки);
  • Според чл. 123 от Закона за енергетиката захранване не може да се преустановява от предходен доставчик, каквато беше практиката доскоро (преди последните промени в ПТЕЕ) и представляваше единствения работещ механизъм за събиране на задължения за потребена електроенергия, в които се включва също ЗкО, мрежови услуги и акциз, от страна на недобросъвестни клиенти;
  • Според действащите Правила за търговия с електрическа енергия, ЗЕ и съществуващата организация за получаване на данните за измерените количества, търговецът следва да продължава да обезпечава на 100% всички вземания за допълнителен период от около 50 дни след напускане на клиент на балансиращата му група. Това се получава защото меренето на електроенергията на конкретния потребител, дори и вече едностранно прекратил договора си с доставчика, продължава да се осъществява в балансиращата група,  и на тази база се начислява ЗкО.
  • Изискванeтo за банкови гаранции от търговците на електроенергия към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ ще позволи автоматично ЗкО да се изплаща, без да се отчитат важни фактори, че същността на забавянето идва от неплащане от страна на реалните задължени лица по ЗкО, които са крайните потребители. Дискриминационна по същността си е всяка мярка, която задължава едни търговски участници да кредитират безвъзмездно други и да търпят негативи заради неизпълняване на задълженията на вторите.
  • Както посочихме по-горе, предложеният модел на пазарни отношения ще създаде пълен дисбаланс между правата и задълженията на потребителите и тези на доставчиците на електроенергия. Правата на потребителите са защитени за сметка на тези на търговците на електроенергия. Клиентите могат да сменят доставчик във всеки един момент без ясни задължения да заплащат потребената електроенергия, докато търговецът на електроенергия освен че обезпечава безвъзмездно всички дължими в системата такси, няма и законова/нормативна възможност освен по съдебен път за събиране на дължимите към него суми.
  • Както вече посочихме, устойчиви механизми за подсигуряване на събираемостта на ЗкО биха били – (1) промяна в чл. 123 ЗЕ и изрично посочване, че предходният доставчик има право да поиска преустановяване на ел. захранването при наличие на задължения от клиента и (2) признаване на задълженията по събиране, обезпечаване и превеждане към ФСЕС на ЗкО за нормативен разход от страна на КЕВР

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДОБРЕВ,

Сред основните мотиви за внасянето на законопроекта за ЗЕ е насърчаване на конкуренцията в сектора, която да доведе до справедлива пазарна цена на електроенергията за всички пазарни участници по веригата. Асоциация свободен енергиен пазар е длъжна да уведоми, че изискването на банкови гаранции, без да се подсигурят чрез допълнителни мерки вземанията на търговците от крайните клиенти,  ще доведе до изкривявания, фалит на търговски участници и нарушена пазарна среда. С цел запазване на крехката стабилност в сектора, призоваваме за преосмисляне на предложенията за ИД на ЗЕ, така че да се осигури равноправно третиране на всички пазарни участници в сектор електроенергия.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ