Допълнително становище относно Проект на Правила за ИД на ПТЕЕ, публикуван на 01.11.2021 г

Изх. № АСЕП  348/ 17.11.2021

До:

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

 

ОТ:

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР”

УЛ. „НАЙДЕН ГЕРОВ” № 6, ЕТ. 4, ОФИС 7,

e-mail: office@asep.bg

 

 

 

ОТНОСНО: Проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия, публикуван на 01.11.2021 г.

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,

 

Асоциация свободен енергиен пазар вече входира своето подробно становище с изх. № АСЕП  347/ 03.11.2021 относно Проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия, публикуван на 01.11.2021 г. С настоящото писмо,  бихме искали да направим следното допълнение във връзка с изразените позиции по време на проведеното обществено обсъждане:

 

Както вече изразихме своята позиция, АСЕП категорично се обявява против предложената в Проекта забрана на възможността за обединение на балансиращи групи с общ финансов сетълмент.  Многократно сме настоявали за реформи в балансиращия пазар като въвеждане на единна цена за небаланси, но не смятаме, че те следва да се обвързват с ограничения на обединенията на БГ, каквито аргументи се изложиха от страна на Работната група. Участниците на електроенергийния пазар са подложени на достатъчно високо ниво на непредвидимост и стрес през последните месеци, за да се осъществяват допълнителни нововъведения със спорен и неясен краен ефект точно в този момент.

 

Бихме искали да обърнем внимание и на изразената обществена позиция в медиите и по време на общественото обсъждане на ръководството на ЕСО ЕАД, според която тази промяна е в полза на потребителите и понижава цените за балансиране. Тук умишлено се прикрива част от истината и се заблуждава обществеността, тъй като невъзможността за обединения ще понижи единичната цена за небаланс, но ще увеличи драстично количеството небаланси, заплащани към ЕСО ЕАД, респективно крайните разходи за балансиране,  на участниците в обединенията, които са преобладаващата част от потребителите според изнесените данни.

Оспорваме твърдението на ЕСО ЕАД, изразено по време на общественото обсъждане, че обединенията на координатори на балансиращи групи представляват уродливо окрупняване на пазара.  Обединенията на практика вършат работата на ЕСО и нетират позициите на участниците в тях преди да стигнат небалансите към ЕСО. Така ЕСО получава по-нисък нетен небаланс през обединенията, върху които количества се разпределят общите им разходи за балансиране.  Без значение каква е единичната цена на недостига, разходите за балансиране на системата няма да се намалят през предложените промени в ПТЕЕ, а всеки отделен координатор ще има нетно по-високи разходи за балансиране на потребителите на електрическа енергия.

Подобни мерки не се припознават като такива за овладяване на кризата с цените на електроенергията за участниците на свободен пазар. АСЕП настоява в тази ситуация да се запазят сегашните правила за работа на балансиращи групи с цел запазване разходите за балансиране.

Всякакви едностранни промени в ПТЕЕ, без промени в Методиката за определяне на балансиращи цени, е забавяне на реформата на балансиращия пазар и обслужване интереса на оператора на балансиращ пазар за сметка на всички ползватели на балансираща енергия. АСЕП призовава да не се наказват потребителите на електрическа енергия заради поведението на отделни участници на пазара, свързани с изпълнението на чл. 100 от ЗЕ, какъвто аргумент беше изложен от Работната група по време на обсъждането.  Подобни нарушения следва да са предмет на контрол от страна на регулатора и  публичните институции.

АСЕП счита, че при вземане на решението си КЕВР следва да се ръководи от основен принцип заложен в Закона за енергетиката, а именно – баланса на интересите между участниците на пазара и енергийните предприятия. В този смисъл, всички промени за отпадане на възможността за обединение на координаторите на балансиращи групи с общ финансов сетълмент следва да бъдат задължително съпътствани с необходимите промени в Методиката за определяне цените на балансиращата енергия, по начин, който да не позволява оказването на допълнителна тежест в крайните цени на електрическата енергия за потребителите. Смятаме, че настоящият модел за изчисляване на цените за излишък и недостиг към момента не стимулират пазарните участници към реализиране на по-малко количество  небаланс за системата, а единствено към минимизиране а разходите. Причината за това е драстичната разлика между стойностите за излишък и недостиг. Привеждаме и един пример – час 24 на  01.10.2021 г.  ЕСО ЕАД заплаща 0,62 лв. за мегаватчас излишък, а в същото време взима 510 лева за мегаватчас недостиг при цена на ПДН от 318 лв./Мвтч. Никой търговски участник не би рискувал да закупи енергия на 318 лв. и да я продаде на 0,62 лв./Мвтч и следователно остава в недостиг. Това ще бъде така докато не се гарантира нормативно цените за излишък и недостиг на ЕСО ЕАД да бъдат еднакво раздалечени от  борсовите цени на електрическата енергия, така че да стимулират постигането на по-ниски системни небаланси от страна на потребителите и координаторите на балансиращи групи. Разбираме, че последното е постижимо и би било най-ефективно при въвеждането на петнадесетминутен период на сетълмент. В такъв случай възниква въпросът какво налага толкова спешното премахване на възможността координаторите да се обединяват с общ финансов сетълмент.

 

Като обединение на водещи участници на свободния пазар на електроенергия, Асоциация свободен енергиен пазар настоява горепосочените предложения да бъдат отразени при настоящата промяна на Правилата за търговия с електрическа енергия.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ