Десет предимства за потребителя на свободния пазар на ток

Десет предимства за потребителя на  свободния пазар на ток 

Въпреки забавянето в сравнение с останалите държави-членки на ЕС,  пълното освобождаване  на енергийния пазар е на прага ни и брутално прекъсва феодалните сънища на монополистите, между които на териториален принцип е разделена собствеността върху електроразпределителната мрежа. В трескавия опит за съхраняване  на  комфорта,  целта за  удържане на досегашните клиенти оправдава всички средства.  Не е непозволено, например,  монополистът да  изкривява пазарната конкуренция, като участва в свободния пазар с дъщерна фирма, получаваща наготово цялата информация за досегашните клиенти в рамките на лицензионната територия. Не е непозволено и чрез различни говорители  да посплаши  потребителя,  устремил се към свободния пазар, още повече че българският потребител високомерно е смятан за  „привикнал към държавната протекция и монопол…. неподготвен откъм знания“ , според известен наш икономист.

Потребителят, образно казано,  е поставен на колене от монополиста.  Но дали  потребителят ще предпочете да остане на колене, когато има възможност да лети?  Свободният динамичен пазар е мощен двигател на икономическия напредък.  Купувачите имат избор, а продавачите  преуспяват  само ако съумеят  да отговорят на нуждите на потребителите.  Всеки доброволен обмен  увеличава общото благосъстояние, като и двете страни печелят. Свободният пазар позволява на хората да вземат разумни решения по отношение на цена-полза.  И свободните пазари не просто правят обществата и техните отделни членове по-богати, те защитават и  индивидуалните права на свободния човек.

Ето десет от предимствата,  които свободният български потребител  получава на  свободния пазар на ток

Предимство 1. Потребителят  получава възможност да намали сметките си за ток с до 20 % вследствие на по-ниските  цени, предлагани от търговците на свободния  пазар.  В резултат на свободната конкуренция между все по-голям брой търговци, които воюват  за всеки отделен клиент, потребителят има възможност да договори цена на електрическа енергия,  значително по-ниска от държавно регулираната цена.   Това е вярно дори за битовите потребители, регулираните цени за които в момента, по признание на енергийния регулатор,  се поддържат изкуствено ниски чрез крос-субсидиране.

Предимство 2.  Потребителят сключва договор за доставка на ток с гарантирана  цена, независеща от сътресенията на пазара. Съвсем наскоро  се появи публикация  за поискано 15%-но повишение на цената на тока „във връзка с наложени ограничения на пазара на ел.енергия на основание Заповед № Е-РД-16-64/11.01.2017 на Министъра на енергетиката“[1].  Доставчикът, според публикацията, е дъщерна фирма на един от монополистите, създадена за да участва в свободния пазар на ток.

Търговците – членове на АСЕП нямат подобни практики. Договорите за доставка, които сключват с потребителя, се спазват  стриктно без промяна, независимо от сътресенията на пазара. Тези  договори са с гарантирана  цена, която  не подлежи на промени за срока на договора. Отговорността  и финансовите последици от  флуктуациите  на спот-пазара  и балансирането се поемат от търговците, независимо от поведението или намалението на консумацията на клиентите.

Предимство 3. Потребителят разполага със  свобода на избора и договарянето.  Търговците създават реална пазарна конкуренция като алтернатива на монополите на локален принцип.   Вместо да подписва неподлежащите на коментар типови  договори с ЕРП, потребителят получава право на индивидуални  договорни отношения с търговците на либерален принцип , т.е. отношения на   двустранно договаряне на свободни условия.  В договорите, предлагани от търговците,  няма текстове  с малки букви или скрит подтекст.  В общия смисъл тези договори  са в полза на потребителите повече, отколкото защитават интереса на търговеца. Свободата на избора и договарянето позволяват на потребителя  да постигне условия , максимално съобразени с неговите индивидуални нужди и възможности.

Предимство 4 .  На потребителя се осигуряват отложени  срокове за плащане на вземанията за участие в свободния пазар. Търговецът поема финансови ангажименти  по чл. 100 ал.4 от Закона за енергетиката, във връзка със събирането  на плащанията  на такса „задължение към обществото“   в полза на Обществения доставчик, както и на таксите за мрежовите услуги към ЕРП за клиентите с  т.н. стандартизиран товаров профил (битови клиенти и малки стопански потребители).  Ангажиментите по отложените  срокове за плащане от клиентите към търговците са  често без защитен механизъм за събиране на вземанията  и всички финансови последици  са за сметка на търговците.

Предимство 5.  Потребителят получава възможност да използва  комбинирани услуги , предлагани от търговците.  Търговците сключват договори с топлинни счетоводители, мобилни оператори, интернет-доставчици, др.  и могат да комбинират  доставката на  ток например  със снабдяване с  топлинна енергия  и   предоставяне на телекомуникационни услуги .  Комбинираната услуга дава възможност за плащане на всички услуги и консумативи на едно място.

Предимство 6. На потребителя се предлагат мерки  за енергийна ефективност . Търговците на енергия,  освен доставката на енергия на крайния потребител, трябва да му предоставят и енергийно ефективни технологии за нейното използване, съгласно Директива 27/21012/ЕС  и Закона за енергийната ефективност.   Търговците поемат задължения и ангажименти по енергийна ефективност, като предприемат мерки и създават условия за енергийна ефективност на своите клиенти. С други думи, търговецът обслужва енергийната ефективност на своите потребители – нещо, което не се случва на регулирания сегмент .

Предимство 7. Потребителят получава правна помощ от търговеца при щети от прекъсване или лошо качество на тока. Търговците често представляват клиентите си при спорове и жалби по отношение на прекъсване на снабдяването или лошо качество на доставяната електрическа енергия  – нерядко срещани проблеми,  причиняващи на крайните потребители  щети в големи размери .

Предимство 8. Потребителят винаги получава персонално  отношение от страна на търговеца . Всеки от клиентите  на търговците на свободния пазар се радва на  специално отношение и среща  стремеж неговите нужди да бъдат обслужени изцяло. Не се налага клиентът да губи време в чакане на  отговор на телефонен оператор и на опашка в клиентски център,  търговецът сам  отива  при клиента, когато е необходимо.   Офисите на търговците са винаги отворени и възникващите проблеми на клиента се  решават веднага, на 24/7 основа.

Предимство 9.  Потребителят има  възможност да направи значителен   „зелен жест“ .  Доставчиците могат да осигурят 100% „зелена“ енергия за клиентите,   които държат  да дават  личен принос към опазването на околната среда.

Предимство 10.  Потребителят  става участник в  общия свободен  енергиен пазар на ЕС.  Българският енергиен пазар е част от общия енергиен пазар на ЕС , развиващ се в посока пълно отваряне и  свободна конкуренция  с цел  намаляване на цените и осигуряване на възможност за свободен избор на потребителите.  Участието в свободния енергиен пазар означава споделяне на европейските ценности, налагащи  изграждане на реална конкурентна среда, балансирана и прозрачна, с равен достъп до пазара за всички участници.

Либерализацията на електроенергийния пазар , която носи значителни икономически ползи за потребителите, ще продължи, независимо от съпротивата на монополистите. Не съществува друг механизъм за постигане на обективна цена на енергията освен свободния пазар, защото на пазара  една стока струва толкова, колкото един е готов да поиска, а друг – да даде. И единственият начин  държавата да се освободи  от ангажимента да търси, каква всъщност е цената на енергията, е  да даде възможност търсенето и предлагането да се срещнат.

А българският потребител, за да може да  направи своя осъзнат и правилен избор,  се нуждае само от  повече информация.  Според данни на Електроенергийния системен оператор[2], за седем месеца следващи  отварянето на 1 април 2016 на пазара на ток за малките стопански и битови потребители,  на свободния пазар са излезли 16 122 от тях.

 Материалът е публикуван, със съкращения,  във в.  „Труд“, 25.01.2017г. 

 

[1] „Извънредно! Вдигнаха цената на ТОКА считано от 01.01.2017г. заради „ограничения на пазара“ в България“, 15.01.2017, novavest.bg

[2] Презентация на „ЕСО“ ЕАД  по време на дискусия „Електроенергиен пазар – либерализацията продължава?“, организирана от АСЕП на 24.11.2016г.