Бележки от дискусия „Електроенергиен пазар – либерализацията продължава?“, 24.11.2016

 

 

Дискусията „Електроенергиен пазар – либерализацията продължава?“ , проведена от АСЕП на 24 ноември 2016г., протече при висок интерес от страна на енергийната общност – участниците бяха над 90 и представляваха над 60 организации – институции, компании, адвокатски дружества и браншови обединения.

Отсъствието на представители на законодателя, поканени да представят планове за бъдещо развитие на пазарната реформа, е обяснимо в политическия контекст на неопределеност, но подхрани опасенията за  замразяване на реформите в сектора. Първите признаци са налице – окончателният  доклад  на Световната банка, съдържащ  препоръки за финансова стабилизация на сектора и пазарна реформа, все още не е публикуван.  Коментираните от м. април 2016г.  срещи за обсъждане със всички заинтересованите страни не са проведени. Изменения на Закона за енергетиката и подзаконовите актове не са инициирани.  Адресирането на въпроса за енергийната бедност/енергийно уязвимите потребители, определяно като ключово условие за пазарната реформа, след първи опит за обсъждане през м. май 2016г.  също  е отложено за неопределено време.

Независимо от това, участниците в дискусията изразиха увереност, че достигнатият дял на свободния пазар на електрическа енергия правят процеса на либерализация необратим и подчертаха необходимостта от последователност на съответните политики.  Дискусията напомни, че критичните въпроси, които програмата за реформи трябва ефективно да адресира, са финансовата стабилизация на сектора и  изграждането на конкурентен пазар на едро, при осигуряване на достъпност на цената на електрическата енергия за енергийно уязвимите  потребители.

Вижте бележките от дискусията тук: БЕЛЕЖКИ 241116

Следвайки линковете по-долу, можете да изтеглите презентациите, направени по време на дискусията:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕМФ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИПИ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЕСО

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БНЕБ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КЕВР

ПРЕЗЕНТАЦИЯ АУЕР

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БНАП

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БСА