АСЕП настоява за търсене на отговорност от Съвета на директорите на АЕЦ Козлодуй за продажбите в периода 24.06-28.06

Изх. № АСЕП –256/ 03.07.2019

До:

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС

 

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Г-Н ПЕТЬО ИВАНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД

 

Копие до

Г-Н ЖАКЛЕН КОЕН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

 

Г-Н НАСКО МИХОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ЧЛЕН НА СД

АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

 

Г-Н ИВАН ЙОНЧЕВ

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

 

 

 

 

ОТНОСНО: Търсене на отговорност от членовете на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД за продажба на борсовия екран „Auctions” в периода 24.06-28.06.2019 г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Асоциация Свободен Енергиен Пазар (АСЕП) е сдружение, което представлява интересите на различни участници на свободния пазар на електроенергия и в частност на някои от водещите  търговци на електрическа енергия. Сред нашите приоритети е осигуряването на конкурентен и прозрачен борсов пазар, позволяващ богат инструментариум и разнообразни търгуеми продукти за участниците.

 

АСЕП отбелязва, че свободната търговия и конкуренцията на електроенергийния пазар на едро е погазена от последнитне търговски решения на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД за реализиция на енергия по няколко дългосрочни договора. Реализирани са базови продукти при липса на достъп на всички търговски участници за обезпечаване на крайните потребители в България с електроенергия за периода Юли-Ноември 2019 г. В резултат на това атомната централа има пропуснати ползи в размер на милиони лева. Още повече, подобни действия са недопустими в момент на дълбок финансов дефицит в електроенергийната система. Ако продаването на електроенергия на занижени цени е политическо решение за успокояване на напрежението в пазара, груб произвол е да се облагодетелстват единица търговски участници, ограничавайки свободния достъп на останалите до енергийния ресурс. Реализираните цени не могат да се определят на база референтна цена на КЕВР за периода 2019 – 2020 г., тъй като опитът показва, че регулаторът беше занижил цените през изминалия регулаторен период с близо 27%.

АСЕП припомня, че в предходни периоди подобни непазарни търговски решения на държавни електроенергийни дружества доведоха до наказателна процедура от Европейската комисия. Опасяваме се, че липсата на контрол върху действията на тези дружества, въпреки множеството сигнали от страна на секторни асоциации, ще доведе до повторни разследвания и налагане на санкции за неспазване на европейското конкуренто и енергийно право.

 

За последната седмица – 24.06-28.06.2019 г. на екран “Auctions” на ЦПДД на Българска независима енергийна борса ЕАД беше продаден общо 315 МВт товар за периода (01.07.2019-20.09.2019) и (01.11.2019-30.11.2019) на седем търговски участника чрез участие в инициираните от тях тръжни процедури за покупка. По-голямата част от количеството беше продадено на цени,  драстично под пазарните – 84 лв/МВтч базов продукт.  Среднопретеглената цена за цялата реализирана енергия 846 720 МВтч е 86,92 лв/МВтч, като тя варира от 84 до 96,7 лв/МВтч

 

За посочения период – 24.06-28.06.2019 г., решенията на мениджмънта на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД  за реализиране на енергията на цени, значително по-ниски от пазарните нива, са довели до пропуснати ползи в размер на :

 

  • Ако вземем за референтна пазарна стойност най-високата цена от реализираните тръжни процедури – 96,7 лв/МВтч, която в максимална степен се приближава до пазарните нива – пропуснати ползи от 8, 28 милиона лева;
  • Ако вземем за референтна стойност постигнатата цена за базов товар на сегмент „Ден напред“ на БНЕБ ЕАД с ден на доставка 03.07.2019 – 195,40 Мвтч – пропуснати ползи в размер на 73,59 млн лв.

 

Разбира се, трябва да се отбележи факта, че високата стойност на БНЕБ за посочения ден за доставка, не може да се счита като референтна за целия период на действието на дългосрочните договори. В допълнение с извършените продажби от АЕЦ „Козлодуй“, НЕК ЕАД сключи сделки за енергията от ВЕИ по двустранни договори за същия период, вместо на пазара „Ден напред“ и това доведе до ситуация на екстремално високи цени на БНЕБ ЕАД поради концентриране на търсенето на енергия на спот пазара.

 

Въпреки че пропуснатите ползи вследствие на ръководни решения не са обхванати от наказателния кодекс, те носят белег за наличие на корупционни схеми и трябва да бъдат обект на прокурорска проверка или разследване от страна на националния енергиен регулатор за спазване на европейския Регламент РЕМИТ.

 

С оглед на по-горното, АСЕП настоява за поемане на отговорност от ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД за взетото решение за продажба  на сегмент ЦПДД за периода 24.06-28.06.2019 г. Освен че волните или неволни действия на Съвета на директорите са ощетили държавното дружество с милиони левове пропуснати приходи, те ощетяват пазарните участници и ги принуждават да заплащат екстремално високи цени на спот пазара, изкривявайки търсенето и предлагането на сегмент „ден-напред“ на БНЕБ.

 

С УВАЖЕНИЕ,

СОНЯ НИКОЛОВА – КАДИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ