АСЕП алармира за намаляване на ликвидността на борсата и изкривяване резултатите от работата на пазара до екстремни нива

АСЕП алармира, че значителното увеличение на потреблението на електрическа енергия в българската електроенергийна система през последните дни и предприетите мерки за ограничаване на предлагането на електрическа енергия на борсовия пазар е довело до намаляване на ликвидността на борсата , тъй като не се изпълняват задълженията за предлагане на минимални количества  съгласно поетите ангажименти към Европейската комисия.

В писмо до БНЕБ ЕАД и БЕХ ЕАД от 11.01.2017 , Председателят на Управителния съвет на АСЕП подчертава, че отсъствието на уведомление до пазарните участници относно цитираните ограничителни действия е довело до изкривяване на резултатите от работата на пазара до екстремни нива, като българската енергийна борса формира най-високите цени в целия европейски енергиен пазар. Невъзможността за съобразяване на пазарните участници с тези пазарни условия , предвид отсъствието на информация, поставя под сериозен риск позициите им на пазара и сключени сделки.

 

Вижте цялото писмо на АСЕП  тук.